VZOR - Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011 - zelen na Zapade

15.06.2012 09:44

 

_________________________________________ ___________________________

meno, priezvisko, adresa

 

 

          

Mesto Košice

Referát Útvar hlavného architekta

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

Košice, 15. jún 2012

Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011

Požadujem komplexné riešenie zelene v MČ Západ, nakoľko sú pravidelné snahy o jej likvidáciu (bytovka na Ulici obrody, bytovka na Kysuckej ulici, návrh na zastavanie parku na Toryskej ulici apod.):

· žiadam vypracovanie generelu zelene mesta Košice,

· žiadam vypracovanie Územného plánu zóny pre MČ Košice–Západ,

· žiadam vypracovanie nového Územného plánu HSA Košice.

 

Na základe odseku (3) § 20 zákona číslo 50/1976 Zb. z., prijatého Federálnym zhromaždením ČSSR dňa 27. apríla 1976, v znení neskorších predpisov, podávam nasledujúce pripomienky ku predloženým zmenám a doplnkom (ďalej ZaD) ÚPN HSA Košice, 2011 a žiadam o zapracovanie týchto zmien do Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011:

 

1.  žiadam v ÚP vyznačiť Katkin park na Luníku II, a to na ploche ohraničenej garážami na západe, blokmi na uliciach Pokroku a Výstavby na juhu, objektom ubytovne Kosmalt a obchodného strediska Luník II na východe a blokmi na uliciach Sokolovská a Čapajevova na severe,

2.  žiadam v ÚP vyznačiť plochu verejnej zelene ako pokračovanie už vyznačenej zelenej plochy (Aničkin park), a to na ploche medzi ulicami Obrody, Brigádnická a Slobody na Luníku III (plocha medzi obytnými domami s adresami Ulica slobody 24, Brigádnická ulica 6–8, Brigádnická ulica 1–3, budovou MŠ na Ľudovej ulici a obchodným strediskom),

3.  žiadam v ÚP vyznačiť plochu verejnej zelene na Luníku V siahajúcu od Triedy SNP až po obchodné stredisko, pomedzi bloky typu T–06B s adresami Muškátová 2–8, Orgovánová 2 a Trieda SNP 55,

4.  žiadam v ÚP vyznačiť plochu parčíka na Luníku V medzi Pražskou a Muškátovou ulicou, ktorý je ohraničený obytnými domami typu T–06B s adresami Muškátová 20–26 a 28–34,

5.  žiadam v ÚP vyznačiť plochu parčíka na Luníku VI medzi objektom Spoločenského pavilónu a obytným blokom typu T–06B (tzv. „hviezdica“) na adrese Trieda SNP 57–59 a Narcisová 7–9,

6.  žiadam v ÚP vyznačiť plochu parčíka na Luníku VII medzi blokmi typu T–06B (tzv. „hviezdice“) na adresách Humenská 31–41 a 43–49, Humenská 22–24, Trieda SNP 90–92 a Humenská 6–12,

7.  plochu navrhovanej polyfunkčnej zástavby na Moldavskej ceste pred panelovými domami typu T–06B na adrese Moldavská cesta 1–13 predefinovať na plochu verejnej zelene v južnej časti a na plochu verejnej zelene kombinovanú s občianskou vybavenosťou v severnej časti. V južnej časti je možný rozvoj parkovej výsadby s lavičkami či fontánou. V severnej časti by mohla byť umiestnená plocha pre podzemnú hromadnú parkovaciu garáž, na streche ktorej (zarovno s terénom) by mohli byť umiestnené plochy pre venčovisko a ihrisko

8.  žiadam v ÚP vyznačiť plochu verejnej zelene medzi Štúrovou ulicou a blokmi typu T–06B na adresách Idanská 1 až 35,

9.  park na rohu Triedy Slovenského národného povstania a Toryskej ulice je podľa môjho názoru vyznačený nedostatočne. V návrhu je vyznačená len jeho menšia časť (cca 45×40 metrov), no skutočnosti siaha až po úroveň okolitých bytoviek, t. j. až po panelový dom typu T–06B („hviezdica“) na adrese Trieda SNP 47–53 a po panelový dom typu P 1.14 na adrese Muškátová 4 (cca 100×65 metrov). Žiadam teda vyznačenie parčíku v územnom pláne na základe jeho skutočných rozmerov,

10.         ďalej žiadam o vyznačenie celej plochy pásu popri Toryskej ulici na úseku od Triedy SNP po Idanskú ulicu ako plochy verejnej zelene. Ak bude daná plocha vyznačená v ÚP ako plocha patriaca ku sídlisku (t. j. plocha viacpodlažných obytných budov), ako je to uvedené v návrhu, môže dôjsť k jej zastavaniu napr. vežovým obytným domom, čo by viedlo k  zvýšeniu dopravy (najmä statickej) na úzkych vnútrosídliskových komunikáciách, ako aj celkové zníženie kvality života.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

podpis

 

______________________________________________________________________________________________
SME AJ NA FACEBOOKU: 
https://www.facebook.com/pages/ÚZEMNÝ-PLÁN-KOŠICE-plán-alebo-chaos/295862007100428