Vzor pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán HSA Košice, ZaD č. 2/2013, lokalita Jahodná-Kurišková“

To, čo vidíte tu publikované je VZOR.
Bude dobré ak ho upravíte podľa svojej chuti ;-)
Bude dobré, ak pripomienku pošle čím viac ľudí - v prípade nevyhovenia musia prizvať každého, komu nevyhovejú.

Ak chcete zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach, okopírujte (prípadne doplňte) pripomienku a odošlite (alebo podajte do podateľne Magistrátu najneskôr do 29.11.2013: 

***********************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 ( meno, priezvisko, adresa)

 

 

 

Magistrát mesta Košice

Útvar hlavného architekta

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice


 

 

 

Košice, 25. 11. 2013 

 

 

 

Vec:

Pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 „Územný plán HSA Košice, ZaD č. 2/2013, lokalita Jahodná-Kurišková“

 

 

 

Žiadam o zapracovanie nasledujúcich pripomienok do záväznej časti územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice:

 

1.    Zákaz akejkoľvek banskej činnosti v zadefinovanom prieskumnom území Čermeľ-Jahodná – U, Mo rudy.

 

2.    Zákaz ťažby a spracovania rúd s obsahom uránu alebo iných rádioaktívnych nerastov na celom území mesta Košice.

 

V tejto súvislosti navrhujem vykonať v Návrhu zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2 / 2013 nasledujúce zmeny:

 

1.    V časti 85.2 „Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch“ v tabuľke „Funkčná regulácia – druhy funkčného využitia“ vypustiť z kategórie „Prípustné“ bod „c) ťažba vyhradených nerastov okrem rádioaktívnych“ resp. nahradiť ho novým bodom „c) ťažba vyhradených nerastov okrem radioaktívnych v jestvujúcich v súčasnosti využívaných dobývacích priestoroch definovaných platnými hranicami“.

 

2.    V časti 85.2 „Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch“ v tabuľke „Funkčná regulácia – druhy funkčného využitia“ v kategórii „Neprípustné“ nahradiť bod „c) ťažba a spracovanie rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková“ novým bodom „c) ťažba a spracovanie rúd s obsahom uránu alebo iných rádioaktívnych nerastov na celom území HSA Košice“ a bod „d) ťažba a spracovanie nevyhradených nerastov“ nahradiť novým bodom „d) akákoľvek banská činnosť t.j. prieskum, ťažba a spracovanie akýchkoľvek nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková a vo všetkých ďalších lokalitách s  výnimkou jestvujúcich v súčasnosti využívaných dobývacích priestorov definovaných platnými hranicami“

 

3.    V prípade, že je to potrebné pre zapracovanie vyššieuvedených pripomienok, t.j. zákazu akejkoľvek banskej činnosti v zadefinovanom prieskumnom území Čermeľ-Jahodná U-Mo rudy a zákazu ťažby rúd s obsahom uránu alebo iných rádioaktívnych nerastov na celom území mesta Košice, do záväznej časti územného plánu  hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, upraviť zodpovedajúcim spôsobom aj časť 84, názov lokality: „Celé územie HSA“

 

 

Odôvodnenie:

 

Súčasný návrh zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice č. 2 / 2013, ktorý definuje ťažbu a spracovanie vyhradených nerastov v kategórii „Prípustné“, pričom v kategórii „Neprípustné“ uvádza len ťažbu rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková a ťažbu nevyhradených nerastov, nie je v súlade s platným uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 710/2013, bod B, ktoré žiada námestníka primátora mesta zabezpečiť vypracovanie Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie – doplnenie regulatívov  ÚPN HSA Košice so zameraním na zákaz banskej činnosti v lokalite Jahodná – Kurišková.

 

Zároveň súčasný návrh zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice  č. 2 / 2013 nezohľadňuje platné uznesenie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 563/2013, bod C, ktorým zastupiteľstvo KSK schvaľuje 1. zapracovať do územného plánu explicitne záväzne regulatívny zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov pre lokalitu prieskumného územia Čermeľ-Jahodná a 2. zapracovať do územného plánu zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov aj na ostatných ložiskách na území Košického samosprávneho kraja.

 

 

 

___________________

podpis