Zápis z Diskusie o smerovaní a rozvojovej politike mesta Košice na roky 2014-2020, s výhľadom na rok 2025

05.02.2015 20:28

Zápis

z Diskusie o smerovaní a rozvojovej politike mesta Košice na roky 2014-2020, s výhľadom na rok 2025, ktorá sa uskutočnila dňa 22.5.2014

 

Prítomní: viď.prezenčná listina

 

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na úrovni primátora mesta Košice pána Richarda Rašiho v rámci aktualizácie PHSR mesta Košice na roky 2009 – 2015 podľa programu uvedeného v pozvánke. Vstupom do diskusie bolo vyhodnotenie plnenia cieľov rozvoja mesta za roky 2009 – 2013. Cieľom bola diskusia o potrebách, problémoch a príležitostiach rozvoja mesta pre nastávajúce obdobie rokov 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025. Do diskusie s návrhmi prispeli:

 

Michal Hladký, EHMK Košice:

-          investovať do talentu ľudí  a podporovať generáciu mladých ľudí v produktívnom veku

-          zaviesť bilingválne základné školstvo  (výučbu svetových jazykov) a tým si vychovať, pripraviť ľudský potenciál pre budúce výzvy v globálnej konkurencii a pre budúcich zamestnávateľov, študovanie cudzích jazykov napomôže aj lepšej otvorenosti iným kultúram

-          Mesto Košice ako spolupracujúce mesto - chýbajú mnohé dôležité dáta komplexného charakteru, nesledujú sa ukazovatele pre segment kreatívnej ekonomiky, do budúcna je potrebné vytvárať takéto databázy

-          aktívne podporiť rozvoj kultúrneho kreatívneho priemyslu, je veľkou príležitosťou pre zamestnanosť

-          je tu nevyužitý potenciál rieky a prístupu k nej  a tiež stojí za úvahu prehodnotiť využitie rôznych lokalít (Tri súdky, prekladisko ŽSR a pod.)

-          ak chceme podporovať mladých ľudí, vzdelanie, vysoké školstvo, zamestnávanie, otázka rozvoja bývania je veľmi dôležitá

-          uvažovať nad vytvorením exportnej stratégie pre domáce (napr. spin off )  firmy, ktoré by chceli distribuovať von

-          je dôležité podporovať nové firmy a nových investorov v meste

 

Iveta Niňajová , Košice – Turizmus

-          pre efektívne zvládnutie úloh aj v cestovnom ruchu sa ukazuje forma verejno-súkromného partnerstva ako najlepšia

-          dôležité je zlepšiť dostupnosť územia (aj cez zvýšenie ponuky nízkonákladových letov a pod.); v súčasnosti je týždenne 10 letov do Londýna; je potrebné pokračovať a Košice spájať/zvýšiť dostupnosť do ďalších krajín

-           zvýšiť „zmedzinárodňovanie“ mesta, uplatňovať regionálny prístup a využívať intelektuálnu kapacitu mesta ako zdroj (vrátane zahraničných študentov na univerzitách, za ktorými prichádzajú rodiny a pod.), Košice majú unikátnosť vo svojom „ťahúnstve“ vo viacerých úrovniach (veda, kultúra, prostredie, história)

-          Košiciam chýba spoločná brandingová agentúra (pozn. p. primátora – vzniká nová Východoslovenská investičná agentúra, môže zohrávať túto úlohu)

 

Anton Čižmár – Technická univerzita

-          kľúčová príležitosť je potenciál 3 unikátnych univerzít, ktoré sa môžu navzájom dopĺňať, a  ktoré majú záujem participovať na rozvoji mesta aj do budúcna (aj napr. v konceptoch kreatívnej ekonomiky a pod.)

-          podporiť rozvoj inovácií, kde je potrebné vytvárať infraštruktúru pre rozvoj podnikateľského prostredia vo forme nových aktivít – start upy a pod., naštartovanie vzniku rôznych parkov, centier (Medipark, Technicom, Univerzitné centrum inovácií a pod.)

-          cez priemyselné parky je potrebné podporovať inovatívnych a kreatívnych mladých ľudí - predpoklad pre lepší rozvoj tejto oblasti do budúcna

-          koncept Košice – Science City – podporovať inovácie a transfer technológií

-          bolo by vhodné vymedziť svoju unikátnosť ako second city (pracovitosť, usilovnosť v ľudskom potenciáli a pod.)

-          nebáť sa klásť si okrem dlhodobých aj náročné krátkodobé ciele a byť odvážny

 

Juraj Černák - Univerzita P.J.Šafárika

-          nezabúdať na potenciál kongresovej turistiky a zlepšovať dopravnú dostupnosť

-          Košiciam chýba kongresové centrum (2000 ľudí)

-          dôležité podporovať inovácie – UPJŠ má zriadené inovačné centrum (konkrétne „Centrum pre inovatívne vzdelávanie“)

-          dopravná dostupnosť mesta je stále problém

 

Jaroslav Legáth  – Univerzita veterinárneho lekárstva

-          Košice – študentské mesto, vedecké mesto, ktoré komunikuje viacerými jazykmi

-          dôležité je, aby sa aj študijné programy naďalej profilovali ako atraktívne aj pre zahraničných študentov

-          zlepšovať prímestské spojenia

 

Tomáš Jančuš -  Letisko Košice

-          chýbajú komplexné dáta pre investorov pre ucelený obraz o unikátnosti Košíc (aktualizácia Guide to investment 2012 a pod.); letisko komunikuje s veľkými zamestnancami (T-systems, U.S.Steel,...) a sami si zisťujú tieto údaje, ako napríklad potenciál univerzít, mzdová úroveň,...

-          viac zapájať súkromné subjekty (nemusia len finančne, môžu ponúknuť aj rôzne nápady) do rozvoja mesta a zvýrazniť rolu mesta ako spojovateľa

-          v rámci stratégie Letiska Košice je šanca konkurovať low-cost spojeniami, prehlbuje sa orientácia na Nemecko

 

Martin Džbor, T- systems/ IT Valley  

-          problém zamestnancov v IT , kde je priemerný vek 30 rokov je súlad pracovného a rodinného života (ak bývajú v prímestských zónach), v prípade orientácie na mladú generáciu je to aj o ponuke bytovej infraštruktúry (ponúkať nízkonákladové byty)

-          cez platformu IT Valley viac prepájať aktérov v inováciách, ktoré je potrebné chápať prierezovo a Košice majú veľký potenciál v inovatívnosti (IT Valley  - lepidlo pre rôznych aktérov)

-          viac zlaďovať sektorové stratégie (vrátane vzdelávacích, nemôžu mať základné, stredné a vysoké školy samostatné vzdelávacie politiky)

-          je potrebné klásť dôraz na vzdelávanie – mesto by malo zvýšiť propagáciu VŠ

-          dôležitá je spolupráca v rámci širšieho regiónu, regiónov okolia Košíc a Prešova

-          využívať „spájajúce agentúry“, aby sa lepšie koordinovali veci

-          je potrebné dať dokopy intelektuálnu špičku ľudí v Košiciach

-  Košice sú unikátne v oblasti IT pripojenia, patria vo svetovom meradle do 10 miest s najlepším IT pripojením

- toto všetko vytvára jedinečné podmienky pre kreatívny priemysel

 

Miroslav Kiraľvarga – US Steel, Košice

-          v historickom pohľade boli Košice obchodná križovatka  - vyvstáva otázka „je to ešte aktuálne“?

-          problémy dopravnej infraštruktúry

-          mesto by malo budovať infraštruktúru pre biznis, turizmus, vedu a výskum , inovácie

-          viac využívať Steel arénu, čo je však spojené s problémom nedostatočnej infraštruktúry

-          dôležité je, aby sa dopravné spojenie R2 – R4 nestalo do budúcna problémom a bariérou, je potrebné prehodnotiť projektové riešenie

-          poplatky za energiu by mali byť zohľadňované pri ďalších stavebných aktivitách mesta tak, aby boli prevádzkovo únosné a pod.

 

Juraj Banský - Honorárny konzulát Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach

-          tvorba stratégie cez marketingový mix, využiť plán rozvoja Košíc ako marketing

-          treba brať do úvahy aj finančné príležitosti EÚ pre rozvoj mesta

-          pre rozvoj hospodárstva je dôležitá spolupráca Košice – Prešov

-          Severné Porýnie –Westfálsko a partnerské mesto Wuppertal je pripravené na spoluprácu, existuje aj možnosť získania investorov najmä v hutníckom priemysle

 

Peter Ťapák  - Košický samosprávny kraj

-          vytvárať inovačný ekosystém

-          investovať do zelených technológií (napr. v bývaní, bude tak podporené aj stavebníctvo)

-          viac preklápať inovácie do praxe (napr. v strojárstve)

-          perspektívne sú logistika, vyspelé strojárstvo (existujúci klaster robotiky a automatizácie), biomedicína (univerzitný potenciál, potenciál v zdravotnej starostlivosti)

KSK pripravuje inovačné stratégie (high- tech zóna kraja, podpora IKT a pod.)

 

Andrej Steiner - KRI, Košice

-          pri budovaní infraštruktúry (nielen dopravnej) ako fundamentu pre ekonomický mesta, je treba (vzhľadom k obmedzeným zdrojom mesta) prioritizovať,(rozdielnu infraštruktúru potrebuje oceliarsky priemysel, kreatívny priemysel, turizmus, ci IT sektor) a na plánované obdobie koncentrovať zámery.  

-          pomerne málo priestoru sa venovalo v diskusii zlepšovaniu kvalite služieb či prostredia, v ktorom Košičania žijú či podnikajú, čo je nie nepodstatný faktor v konkurencieschopnosti mesta

- je dôležité mať ambíciu, aby sa Košice stali naozaj lídrom v rozvoji  v širšom prirodzenom regióne (časť Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, ako je vo väzbe na prihraničné regióny Maďarska, Ukrajiny i Poľska.

- v tomto kontexte je nevyhnutné aj zmeniť spravovanie mesta na základe vzájomne výhodných dohôd vo forme partnerstva s ďalšími samosprávami.

 

Pán primátor v stanovenom čase ukončil diskusiu s rečníckymi otázkami ako príležitosťami, motiváciou a výzvou pre rozvoj Košíc: ...  prečo v Košiciach ? A kde inde ? A prečo nie v Košiciach ?“

 

Požiadal prítomných o spoluprácu pri tvorbe dôležitého rozvojového dokumentu mesta Košice na roky 2015 – 2020.

 

Zapísali: Knežová, Záborská, KRI, Košice