Zmeny a doplnky č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita: Považská – pripomienky.

07.01.2014 12:23

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com

 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor mesta

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

sekretariatprimatora@kosice.sk , primator@kosice.sk , uhamke@kosice.skmartin.jergus@kosice.sk

 

Košice, 07.01.2014

 

Zmeny a doplnky č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita: Považská – pripomienky.

 

Platný ÚPNHSA Košice určuje funkčné využitie – občianska vybavenosť (prechodné bývanie – ubytovňa).
Nadradenou dokumentáciou regulačného plánu je ÚPN HSA Košice.

Odvolávanie sa na to, že „Spolu so spracovaním ZaD regulačného plánu prebieha spracovanie ZaD nadradenej dokumentácie, aby boli v súlade riešenia oba územnoplánovacie dokumenty“ https://kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=40139 nie je na mieste.

Zmeny a doplnky č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita: Považská – musia vychádzať z platného ÚPN HSA Košice a nie z „predpokladaného“.
 

1.    navrhovaná zmena ide nad rámec ÚPN HSA Košice a nezohľadňuje súčasnú kritickú situáciu v statickej doprave v lokalite.

2.    navrhovaná zmena vôbec neskúma dopady na okolie mimo územia regulačného plánu (ulice Inžinierska, Považská)

3.    navrhovaná zmena zhorší situáciu v statickej doprave v lokalite

4.    navrhovaná zmena nerešpektuje záujem občanov lokality, len požiadavku investora využívať jestvujúci objekt na parcele č.1949/14 pre funkciu bývania s občianskou vybavenosťou. Funkčná regulácia – druhy funkčného využitia - bývanie v bytových domoch, ubytovanie, administratíva, verejná správa, občianska vybavenosť , nájomné podnikateľské priestory

 

Pretože návrh je v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou a jeho realizácia by viedla ku zhoršeniu životných podmienok občanov žiadam, aby ostala zachovaná pôvodná funkčná regulácia podľa platného regulačného plánu Obvodového centra Košice - Terasa, Zmeny a doplnky č.1.

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Prijatie tohoto mailu prosím potvrdiť mailom 

kópia

Ing. arch. Agnesa Hoppanová

agnesa.hoppanova@gmail.com  

Ing. arch. Dušan Marek

arka@stonline.sk

 

Na vedomie vybrané médiá

S pozdravom