Kde sú Požiadavky na riešenie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011 ?

08.09.2012 08:29

 

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

ČI. I. Zmluvné strany

 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Košice Tr.  SNP 48/A 040 11 Košice

Zastúpený:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

IČO:

00691135

DIČ:

2021186904

IČODPH

SK2021186904

 

 

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Ing. arch. Ján Sekan

Zastúpený:

Ján Sekan

IČO:

33635943

DIČ:

1020627729

IČ DPH:

neplatca DPH

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

Kontakt:

 

e-mail

 

 

ČI. II. Predmet zmluvy

 

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá dielo:

Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice (ďalej len ZaD).

Predmetom dodávky sú zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011 - v zmysle Požiadavky na riešenie ZaD 

 

ÚPLNÝ TEXT ZMLUVY NÁJDETE TU

 

....................................................................................................................................................

Mesto Košice a zhotoviteľ Zmien a doplnkov  územného plánu HSA Košice uzavreteli  zmluvu o dielo č. 2011001870 podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Podľa zmluvy o dielo ktorú uzavreli Mesto Košice Tr.  SNP 48/A 040 11 Košice, (zastúpené MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH – primátorom) a zhotoviteľ Ing. arch. Ján Sekan sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá dielo: Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice (ďalej len ZaD).

Predmetom dodávky sú zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011 - v zmysle Požiadavky na riešenie ZaD.

 

Požiadavka na riešenie netvorí súčasť ani prílohu tejto zmluvy....

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU