Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011 (veteran)

11.11.2011 18:39

 

PRIPOMIENKY AJ S OBRÁZKAMI SI STIAHNITE TU : Pripomienky.doc (1,7 MB)

 

 

 

Meno Priezvisko, adresa

Mesto Košice

Referát Útvar hlavného architekta

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

 

Váš list/číslo                                                                    Košice

                                                                                        dd.mm.yyyy

 

Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011

              Na základe odseku (3) § 20 zákona číslo 50/1976 Zb. z., prijatého Federálnym zhromaždením ČSSR dňa 27. apríla 1976, v znení neskorších predpisov, podávam nasledujúce pripomienky ku predloženým zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011.

Definícia málopodlažnej, viacpodlažnej a obytných plôch

              V sprievodnej správe k zmenám a doplnkom ÚPN HSA je v bode číslo 4 uvedené nasledovné: „Pod plochami málopodlažnej zástavby sa rozumie zástavba do 4 nadzemných podlaží (teda prízemia a troch poschodí), pričom je možné, aby nad 4. podlažím bolo umiestnené podkrovie alebo ustúpené podlažie s maximálnou plochou 50% typického podlažia.“

              S uvedenou formuláciou nesúhlasím, nakoľko:

                            – je v nesúlade s §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z.,

                            – je formulovaná účelovo v prospech developerov,

                            – umožňuje developerovi výstavbu štvorpodlažných budov s podkrovím, resp. ustúpeným podlažím v lokalitách s prízemnou, resp. dvojpodlažnou zástavbou, čím sa dosiahne vizuálnafunkčná degradácia takýchto lokalít,

                            – dopravná infraštruktúra vyššie spomínaných lokalít nie je prispôsobená nárokom, ktoré by po výstavbe obytných budov so štyrmi podlažiami vznikli,

                            – výstavba objektov s vyššie spomínanou podlažnosťou je v rozpore so záujmami obyvateľov žijúcich v predmetných lokalitách.

              Navrhujem preto:

                            – zosúladiť vyššie uvedenú formuláciu s §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z. Namiesto formulácie „obytné plochy viacpodlažnej zástavby“ uviesť „obytné plochy pre bytové domy“ (podľa ods. (2) §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z.) a namiesto formulácie „obytné plochy nízkopodlažnej zástavby“ uviesť „obytné plochy pre rodinné domy“ (podľa ods. (3) §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z.). Týmto preformulovaním budú vyriešené aj moje zvyšné pripomienky.

Lokalita 3.2 – Slovenská–Hlinkova

              V predloženej zmene ÚPN HSA je v predmetnej lokalite navrhnuté napojenie Slovenskej ulice na Odborársku ulicu a následne na križovatku Hlinkova–Odborárska–Vodárenská. V sprievodnej správe sa uvádza, že Slovenská ulica, ktorá je v súčasnosti slepá, má vhodnejšie technické parametre pre odvedenie dopravy ako v súčasnosti neprimerane zaťažená Odborárska ulica. Jej predĺžením a napojením na zbernú komunikáciu Hlinkova sa zlepšia dopravné pomery v lokalite a umožní sa kvalitnejší rozvoj východnej strany Slovenskej ulice, ktorá má stavebné pozemky s poddimenzovaným využitím.

              S predloženým návrhom nesúhlasím, nakoľko:

                            – Slovenská ulica bola v 20. rokoch rozparcelovaná a navrhnutá ako obytná ulica. Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie je tu širšie, než na susedných uliciach Česká, Moravská a Svornosti rozparcelovaných v rovnakom období, avšak len z dôvodu prítomnosti priemyselných podnikov v minulosti – magnezitová továreň, Piloimpregna.

                            – napojením ulice na nadradenú dopravnú infraštruktúru zo severnej strany sa zvýši dopravné zaťaženie na tejto ulici, ktoré je už aj za súčasného stavu vysoké. Zvyšovanie najmä nákladnej dopravy má za následok znižovanie kvality života v tejto oblasti, prípadné ďalšie zvýšenie môže mať za následok už aj materiálne škody na domoch i na telese cestnej komunikácie,

                            – navrhované napojenie má viesť v bezprostrednej blízkosti domu s adresou Ťahanovské riadky 91, v ktorom je umiestnený dom seniorov. Plánované napojenie a s ním spojené zvýšenie hustoty dopravy bude mať negatívne dopady na toto zariadenie a to najmä z hľadiska hlučnosti prašnosti. Zároveň pripomínam, že v predzáhradke domu je umiestnené posedenie, ktoré je najmä v letných mesiacoch návštevníkmi domu seniorov hojne využívané,

                            – priestor na severnom konci Slovenskej ulice, cez ktorý je navrhované napojenie, je v súčasnosti využívané ako obratisko autobusovej linky číslo 30.

              Navrhujem preto:

                            – vyradiť Slovenskú ulicu zo siete zberných komunikácií a v územnom pláne zrušiť plánované napojenie ulice na Odborársku a Hlinkovu ulicu,

                            – výpadový, resp. prístupový ťah viesť alternatívne po Rampovej ulici s napojením na Severné nábrežie, ktoré je už v súčasnosti napojené mimoúrovňovo na Hlinkovu ulicu.

Lokalita 14.2 – Ihriská na Popradskej

              V predloženej zmene ÚPN HSA je v predmetnej lokalite navrhnutá zmena ihriska na plochu zmiešanej funkcie športu a vybavenosti. Týmto krokom bude umožnená výstavba budov ako športové haly, telocvične, fitnes, rôzne dráhy pre módne športové činnosti a pod. Ďalej sa areál môže dovybaviť funkciami relaxovania (sauna, masáže, bazén a pod.), reštauráciou príp. obchodom. Zámer nevylučuje ani výstavbu penziónu, resp. podobného objektu súvisiaceho so športom.

              S predloženým návrhom nesúhlasím, nakoľko:

                            – zmenou ihriska na plochu zmiešanej funkcie môže byť ľahko docielené, že dané športovisko sa pre širokú verejnosť stane nedostupným (bude dostupné napr. len pre členov klubu sídliacom v pristavanom polyfunkčnom objekte, resp. len pre ubytovaných hostí penziónu),

                            – návrh umožňuje výstavbu na ploche ihriska, čo povedie k likvidácii športoviska, zahusteniu zástavby a zároveň aj k zníženiu kvality života na okolitých uliciach,

                            – výstavba budov povedie k zvýšeniu dopravného zaťaženia lokality, na ktorú neboli okolité cestné komunikácie navrhnuté,

                            – výstavba budov so sebou prináša aj potrebu parkovacích miest, na ktoré nie je v danej lokalite dostatok priestoru.

              Zároveň pripomínam, že športová vybavenosť sídliska Nové mesto bola v čase projektovania sídliska navrhnutá veľkoryso a pre širokú verejnosť. Na každý obytný okrsok (Luník) pripadlo jedno ihrisko s atletickým oválom, prípadne aj s ďalším vybavením. Po dostavaní sídliska v 70. rokoch sa pristúpilo k výstavbe štvrte rodinných domov (tzv. „Západný obvod II“), ktorá však už nebola adekvátne vybavená občianskou vybavenosťou vrátane športovísk a obyvatelia tejto lokality boli nútení využívať občianske vybavenie sídliska, najmä jeho západnej časti.

              Navrhujem preto:

                            – plochu ihriska na Luníku II ponechať v územnom pláne ako plochu športovej vybavenosti

                            – plochu ihriska s tenisovými kurtami na Popradskej ulici (neďaleko Žilinskej ulice) zmeniť z plochy občianskeho vybavenia a plochu športového vybavenia.

Lokalita 14.3 – Magistrát mesta Košice

              V predloženej zmene ÚPN HSA je v predmetnej lokalite navrhnutá zmena rezervnej plochy na občiansku vybavenosť na plochu občianskej vybavenosti. Dôvodom je, že rezervná plocha na tomto mieste je bezdôvodná.

              S predloženým návrhom nesúhlasím, nakoľko:

                            – v predmetnej lokalite sa v súčasnosti v prevažnej miere nachádza verejná zeleň. Schválením tohto doplnku bude umožnené zastavanie tejto plochy na úkor zelene, čím sa zníži kvalita života v okolí,

                            – zastavanie predmetnej lokality nebola v pôvodných projektoch sídliska nikdy plánovaná a jej zastavaním by došlo k zbytočnému zahusteniu zástavby a k funkčnej vizuálnej degradácii územia,

                            – výstavba budovy povedie k zvýšeniu dopravného zaťaženia lokality.

              Navrhujem preto:

                            – predmetnú plochu zmeniť z rezervy pre občianske vybavenie na plochu verejnej zelene.

Lokalita 14.4 – Toryská

              V predloženej zmene ÚPN HSA je v predmetnej lokalite navrhnutá zmena rezervnej plochy na občiansku vybavenosť na plochu občianskej vybavenosti. Dôvodom je potreba posilnenia mestského charakteru tohto územia aj v súvislosti s očakávanou výstavbou v Obvodovom centre Košice–Terasa. V sprievodnej správe sa takisto uvádza, že ide o veľmi ťažké územie, pretože disponibilný koridor je veľmi úzky a koliduje s bytovými domami ako aj s nebytovými stavbami na Pražskej ulici. Zámer pripúšťa aj integráciu nových budov s prízemiami bytových domov.      

              S predloženým návrhom nesúhlasím, nakoľko:

                            – daná lokalita nebola riešená v pôvodných projektoch sídliska ako súčasť Obvodového centra Košice–Terasa (viď Príloha č. 1 a Príloha č. 2). Prvýkrát je zástavba na tejto ploche riešená až urbanistickou štúdiou z roku 1991,

                            – v danej lokalite sa nachádza pás verejnej zelene s parkom na rohu ulíc Toryská a Trieda Slovenského národného povstania. Ich zastavaním dôjde k výraznému zníženiu kvality života na uliciach Pražská, Robotnícka, Ružová a Idanská a k vizuálnej funkčnej degradácii predmetnej plochy i jej okolia. Bude to spôsobené odstránením verejnej zelene, ktorá znižuje hlučnosť a prašnosť vyvolanú dopravou na Toryskej ulici a Triede Slovenského národného povstania, ďalej výrazným prehustením zástavby a nakoniec výrazným zvýšením dopravných nárokov na lokalitu,

                            – areál má byť otvorený zvnútra bloku, čo povedie k enormnému zvýšeniu dopravy (najmä zásobovacích vozidiel) na úzkych vnútrosídliskových komunikáciách. Nová výstavba si vyžiada aj existenciu nových parkovacích miest, ktorých je už aj za súčasného stavu výrazný nedostatok,

                            – premávka zásobovacích vozidiel je najvyššia najmä v skorých ranných a neskorých večerných hodinách, čo bude mať za následok zníženie kvality života v okolitých panelových domoch.

              Navrhujem preto:

                            – predmetnú plochu zmeniť z rezervy pre občianske vybavenie na plochu verejnej zelene.

              Zároveň dodávam, že na náprotivnej strane Toryskej ulice, v tzv. „Asanačnom pásme“, je dostatok plôch určených na výstavbu občianskeho vybavenia. V súčasnosti  je táto plocha silne zdevastovaná a zastavaná nevyhovujúcimi a schátranými stavbami. Revitalizácia tejto plochy je riešená už od 70. rokov ako tzv. Obvodové centrum Košice–Terasa a preto žiadam výstavbu občianskej vybavenosti smerovať práve do tejto oblasti.

Lokalita 20.2 – Strojárenská

              V predloženej zmene ÚPN HSA je v predmetnej lokalite navrhnutá zmena plochy určenej na občianskej vybavenosti na plochu polyfunkcie. Navrhuje sa zmena využitia územia tak, že na plochu budovy VÚB banky sa umiestni plocha zmiešanej funkcie bývania vo viacpodlažných domoch a občianskej vybavenosti, konkrétne polyfunkčný dom.

              S predloženým návrhom nesúhlasím, nakoľko:

                            – sú mi známe zámery spoločnosti CTR Group, spol. s r. o., ktorá v danej lokalite plánuje postaviť 275 bytových jednotiek vo viacpodlažných objektoch s umiestnením prevádzok v parteri. Výstavba v zamýšľanom rozsahu zvýši dopravné zaťaženie Strojárenskej ulice, ktoré bude spôsobené obyvateľmi týchto bytov i zásobovaním prevádzok,

                            – zámerom investora je asanácia budovy VÚB banky (v minulosti Štátna banka Československá). Upozorňujem, že daná budova je odborníkmi na architektúru a históriu architektúry považovaná za kvalitné architektonické dielo, ktoré môže byť realizovaním zámeru investora nenávratne zničené. Výstavba tejto i susednej budovy Krajskej politickej školy spôsobila asanáciou historických budov a vznik obrovskej preluky na Strojárenskej ulici, avšak zámer investora tento nedostatok nijakým spôsobom nevylepšuje.

              Navrhujem preto:

                            – plochu budovy VÚB banky ponechať ako občianske vybavenie a zamedziť jej asanácii,

                            – plochu nedostavanej časti budovy Krajskej politickej školy vyhradiť na polyfunkčnú zástavbu v primeranom rozsahu s ohľadom na prítomnosť národnej kultúrnej pamiatky Radnica Starého mesta (zapísaná v registri NKP Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pod číslom 1153/0), ďalej na šírkové usporiadanie cestnej komunikácie Strojárenskej ulice a nakoniec aj podlažnosť susedných stavieb.

                                                                                                        ...................................................

Prílohy:

Príloha č. 1: Riešenie Obvodového centra Košice-Terasa podľa Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Košice zo 70. rokov.

Príloha č. 2: Urbanistická štúdia riešenia Obvodového centra Košice-Terasa. Autor: Ing. arch. Michal Baník, Stavoprojekt Košice, 1987.  

Príloha č. 1: Riešenie Obvodového centra Košice-Terasa podľa Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Košice zo 70. rokov.

 

*****************************************************************

PRIPOMIENKY AJ S OBRÁZKAMI SI STIAHNITE TU : Pripomienky.doc (1,7 MB)