Návrh rámca pre zostavenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2025

05.02.2015 20:24

materiál zverejnený na základe infožiadosti Magistrátom mesta Košic

 

 

Návrh rámca pre zostavenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2025

Pracovné stretnutie zo dňa 14.8.2014

Prítomní: Jozef Ondas, Oto Hudec, Renáta Lenartova, Vladimír Kmeť​, Martin Jerguš, Margita Hanušovská, Martin Džbor, Jana Knežová, Michal Hladký, Eva Dudová, Zuzana Záborská, Andrej Šteiner

Návrh bol spracovaný ako pracovný materiál na ďalšie pripomienkovanie od „mozgovacieho tímu“ a neskôr má slúžiť ako podkladový pre zostavenie a prácu pracovných odborných odvetvových tímov pri príprave PHSR. Bol kompilovaný na základe doteraz platného dokumentu PHSR; mapovania aktivít za roky 2008-2013, doterajších diskusií so zainteresovanými (stakeholders) a odborníkmi, ako aj na základe skúseností a poznatkov expertného tímu Karpatského rozvojového inštitútu. Poradie jednotlivých princípov, zásad, prioritných oblastí či skupín opatrení nie je hierarchické.

Materiál môže byť korigovaný či doplnený (s odborným zdôvodnením)

Kľúčové slová a princípy

 • Košice  - hospodárskym, dopravným a vzdelávacím polycentrom svojej funkčnej gravitačnej oblasti, resp. pre východné Slovensko, pre časť stredného Slovenska, časť severného Maďarska, časť západnej Ukrajiny, prípadne časť juhovýchodného Poľska
 • Košice - výskumným a vývojovým medzinárodným centrom pre rozvoj IKT a súvisiacich sektorov
 • Košice  -  mesto fungujúcej spolupráce
 • Košice  - mesto podporujúce rozvoj talentov
 • Košice -  mesto s empatiou, starajúce sa prioritne o tých, ktorí to najviac potrebujú

·         Košice  - moderné mesto, ktoré považuje podporu kreativity a inovácií vo všetkých sektorových oblastiach za kľúčové nástroje svojho ďalšieho rozvoja

 •  

 

Mesto Košice pre zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, podporuje:

-           inovatívne správanie sa subjektov na svojom území, ktoré sa chápe ako systém navzájom sa prekrývajúcich so oblastí ako je:

o    komplexné a spoločné porozumenie problému, ktorý treba riešiť;

o    kreativita pri hľadaní najlepšie možných riešení  daného problému

o    realizácii inovatívnych riešení

Inovatívne správanie, ktoré je podporované, musí vychádzať z týchto princípov:

-          Je súčasťou širšieho koordinovaného  inovačného postupu

-          Uprednostňuje sa podpora inovácii v prioritných oblastiach

-          Kľúčovým kritériom podpory je nepoškodzovanie, resp. zníženie poškodzovania životného prostredia.

Pre tento prístup si samospráva mesta v spolupráci s kľúčovými aktérmi rozvoja na jeho území vytvorila mechanizmy, ktoré uľahčujú realizáciu tohto prístupu ako sú:

-          Adaptívne plánovanie, rešpektujúce a pružne reagujúce na globálne a lokálne zmeny

-          Poradenstvo a vzdelávanie

-          Povoľovacie a vyjadrujúce procesy

-          Grantový program

-          .....

 

Prioritné oblasti rozvoja:

Bezpečné mesto pre obyvateľov, návštevníkov a investorov:

Mesto v roku 2025 je bezpečnejšie ako v roku 2015 a to tak v oblasti

Ø  dopravnej  (menej dopravných nehôd, menej usmrtených a zranených, menej škôd na verejnom a súkromnom vlastníctve

Ø  kriminality (menej spáchaných trestných činov a priestupkov, vyššia objasnenosť)

Ø  mimoriadnych udalostí neklimatických - priemyselné havárie a klimatických - častejšie a intenzívnejšie záplavy z prívalových dažďov, vlny horúčav, búrky či suchá (vyššia pripravenosť na reagovanie na udalosti )

Ø  .....

Mesto efektívnej a účinnej dopravnej mobility:

Mesto v roku 2025 poskytuje ľuďom žijúcim, pracujúcim, študujúcim či návštevníkom mesta pohodlnejšiu, rýchlejšiu a ekologickejšiu dopravu (s dôrazom  na hromadnú a nízkouhlíkovú dopravu) s dôrazom na nasledujúce oblasti:

Ø  Dobudovanie komunikačného systému

Ø  Zlepšenie statickej dopravy

Ø  Zvýšenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných priecestí a priechodov pre chodcov

Ø  .....

 

Pekné, čisté a zdravé mesto

Mesto v roku 2025 je pekné a čisté, so zdravým prostredím pre svojich obyvateľov a návštevníkov,  s dôrazom na nasledujúce oblasti:

Ø  Redukcia a lepší manažment odpadov

Ø  Efektívna a účinnejšia údržba ciest a chodníkov, ako aj medziblokových priestorov

Ø  Obmedzenie rizikových faktorov života v meste (najmä prašnosť, hlučnosť, znečistenie ovzdušia)

Ø  Kvalitná pitná voda

Ø  Údržba a renovácia budov a pamiatok (hlavne v jadre mesta)

Ø  Estetizácia a humanizácia sídlisk

Ø  .....

 

Mesto rodiny

Mesto v roku 2025 poskytuje kvalitné primerané sociálne podmienky pre život najmä mladým rodinám, rodinám s deťmi a marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta odkázaným na sociálnu pomoc a sociálne služby, s dôrazom na nasledujúce oblasti:

 

 • Zvýšenie a zlepšenie najmä terénnych a podporných služieb pre seniorov

a zdravotne odkázaných občanov

 • Skvalitnenie sociálnych služieb, najmä opatrovateľských služieb a služieb

poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb

 • Komplexná výchova členov rodiny pre kvalitný život a posilnenie rodinných

vzťahov a rodinných väzieb

 • Rekonštrukcia bytov a bytových súborov a revitalizácia prostredia sídlisk so

zameraním na revitalizáciu občianskej vybavenosti

 • Zvýšenie percentuálneho podielu nájomných bytov vo vlastníctve mesta a

zvýšenie dostupnosti bytov najmä pre mladých ľudí, mladé rodiny a marginalizované

skupiny obyvateľstva

 • Zvýšenie identifikácie obyvateľov s vlastnou obytnou štvrťou a ich zainteresovanosti a participácie na kvalite života v nej
 • Zvýšenia uvedomenia obyvateľa v starostlivosti o prostredie a vlastné zdravie
 • ….

 

 

 

Mesto kreatívnej ekonomiky

 

Mesto v roku 2025 je centrom na vedomostiach a kreativite založenej ekonomike pre celý Karpatský euroregión. Podporuje nadaných a kreatívnych ľudí a inštitúcie komplexným programom začínajúc už pri žiakoch základných škôl, cez aktívnych pracovníkov až po seniorov, s dôrazom na nasledujúce oblasti:

 

·         Rozvoj talentu a zručností

·         Podpora kreatívneho podnikania

·         Dobudovanie potrebnej infraštruktúry

·         Budovanie funkčných a vzájomne prospešných partnerstiev

·         Výskum a vývoj

·         Vytvorenie programu starostlivosti o turistov a ďalších návštevníkov Košíc

·         Marketing

·         .......

 

Mesto aktívneho odychu a športovania

 

Mesto v roku 2025 podporuje aktívny oddych a športovanie v meste a jeho okolí ako súčasť zdravého životného štýlu berúc do úvahy špecifické potreby skupín obyvateľov ako sú mamičky s deťmi, deti a mládež, starší občania a telesne či duševne hendikepovaní občania, s dôrazom na nasledujúce oblasti

 

 • Dobudovanie, skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre športovú i širšiu verejnosť
 • Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností a voľnočasových zón pre

krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu

 • Realizácia adresných propagačných a osvetových kampaní pre zdôraznenie aktívneho pohybu jako súčasti zdravého životného štýlu
 • Organizovanie či spouorganizovanie podujatí a aktivít typu „šport pre všetkých“
 •  …….

 

 

Mesto kvalitného vzdelávania a výchovy detí

 

S cieľom všestranne rozvíjať schopnosti a daností detí a ich vedomosti formou

inovovania a zavádzania nových metód a foriem vzdelávania, sprevádzaných trvalým doplňovaním odborných a metodických vedomostí pedagógov a zlepšovaním vybavenia škôl, mesto v roku 2025 poskytuje kvalitný výchovnovzdelávací proces v základných a materských školách, ako aj zariadeniach pre mimoškolskú činnosť, s dôrazom na nasledujúce oblasti

 

 • Zvýšenie kvality pedagogických a ďalších zamestnancov škôl
 • Zlepšenie klímy školy pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu
 • Zvýšenie úrovne kvality riadenia škôl a školských zariadení
 • Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl a školských zariadení
 • Zlepšenie vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami učenia a správania, pre deti so zdravotným znevýhodnením)
 • …..

 

Mesto kultúry

 

Mesto v roku 2025 podporuje  priame zapájanie sa verejnosti do definovania a vytvárania kultúrneho charakteru mesta, jej geografickým a tematickým približovaním alebo miestom jej prezentácie. Široká škála existujúcich kultúrnych činností má zavedený mechanizmu pre vzájomné informovanie sa a koordináciu najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov v tejto oblasti. Je rozšírená ponuka a zvýšená dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít s dôrazom na nasledujúce oblasti:

 

 • Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení
 • Zefektívnenie koordinácie činnosti kultúrnych inštitúcií v meste
 • Vytvorenie príležitostí pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu kultúry viac na

sídliskách

 • Podpora kultúrneho turizmu v meste
 • .....

 

 

 

Mesto dobrého spravovania

 

Mesto v roku 2025 má vysokú dynamiku rozvoja aj vďaka vysokej kvalite spravovania mestskej samosprávy, ktorá je založená na autentickej inštitucionalizovanej vnútroorganizačnej a vonkajšej spolupráci a na efektivite a účinnosti rozhodovacieho procesu, s dôrazom na nasledujúce oblasti

 

 • Optimalizácia organizačných a technických podmienok pre činnosť samosprávy
 • Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy (vlastných a cez kontrahovanie odborných služieb)
 • Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávy města
 • Medzinárodná spolupráca
 • ………

 

 

Mesto s fungujúcim implementačným mechanizmom PHSR

 

Mesto má zavedený mechanizmus implementácie PHSR, ktorý zaručuje naplnenie jeho cieľov a vychádza z nasledujúcich zásad:

 

 • PHSR je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri realizovaní všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít.
 • Aktivity PHSR sú premietnuté v programovom rozpočte Mesta.
 • Odvetvové koncepcie/stratégie sú neoddeliteľnou súčasťou PHSR.
 • PHSR je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce či majúce aktivity na území mesta, ktoré chcú realizovať činnosti súvisiace s komunálnym rozvojom.
 • PHSR musí byť previazaný s územným plánom mesta.
 • PHSR je otvorený, verejne dostupný dokument, priebežne aktualizovaný reagujúci na

prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vonkajšieho prostredia.

 • V každej činnosti rozvojového procesu sa zaistí účasť tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní a umožní účasť tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní.
 • Každé rozhodnutie, v ktorejkoľvek rozvojovej činnosti je urobené na základe dopredu

známych kritérií.

 • Pravidlá celého procesu implementácie PHSR sú stanovené a verejne známe a celý proces je formalizovaný. Každá zmena v pravidlách, resp. kritériách musí prejsť rovnakým procesom ako bolo schvaľovanie pôvodných pravidiel či kritérií.
 • Manažment rozvojového procesu je nanajvýš efektívny tzn., že počet úkonov v jednotlivých činnostiach je optimálny. Počet inštitucionálnych jednotiek (odborov, oddelení, komisií a pod.)  zapojených do jednotlivých činností musí byť logický a činnosti, ktoré nie je možné kvalitne a efektívne zaistiť vlastnými odbornými kapacitami, sú pokryté externými subjektmi.
 • Predpokladom pre realizáciu činností súvisiacich s implementáciou PHSR je existencia takého inštitucionálneho prostredia mesta, kedy sú úlohy a zodpovednosti z toho vyplývajúce
 • organicky začlenené do činnosti všetkých zložiek a subjektov mesta.
 • Za implementáciu PHSR sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy mesta, ale do jeho realizácie a spolurozhodovaní o prípadných zmenách sú zainteresovaní/zahrnutí aj iné subjekty, ktoré sú kľúčové/dôležité v danej oblasti.
 • Realizácia aktivít PHSR mestskými časťami je prirodzenou súčasťou celomestskej realizácie.

 

 

 

Medzi špecifické činnosti súvisiace s implementáciou rozvojového plánu je potrebné zaradiť:

 

 • zostavenie a realizáciu Akčného plánu (AP),
 • monitoring realizácie AP
 • vyhodnocovanie dosahovania cieľov RP,
 • aktualizácia RP,
 • tvorba a manažment rozvojových projektov.
 • Inštitucionálne zabezpečenie PHSR
 • ......