VZOR - Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011 - RODINNÉ DOMY

16.06.2012 15:03

 

___________________________________________________________________________________________

(Meno, priezvisko, adresa)

 

 

Mesto Košice

Referát Útvar hlavného architekta

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Košice 16.06.2012 

Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011

     Na základe odseku (3) § 20 zákona číslo 50/1976 Zb. z., v znení neskorších predpisov, podávam pripomienku ku predloženým zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011.

     V oznámení o opätovnom prerokovaní ZaD ÚPN HSA Košice 2011 sa v sprievodnej správe uvádza:

 (sprievodná správa) :

„01 LEGENDA KOMPLEXNÉHO VÝKRESU

V zmenách a doplnkoch 2011 sa upravuje legenda hlavného výkresu tak, že :

■  .... 

 ....

  termín „nízkopodlažná“ zástavba sa nahradí termínom málopodlažná zástavba „


Tento postup by umožnil investorom stavať v štvrtiach rodinných domov (predtým IBV) bytové domy – so všetkými negatívami pre tam bývajúcich – doprava, zeleň, ovzdušie, hluk...  Navrhovaná zmena je formulovaná účelovo v prospech developerov – umožnila by výstavbu štvorpodlažných budov s podkrovím, resp. ustúpeným podlažím v lokalitách s prízemnou, resp. dvojpodlažnou zástavbou, čím by sa dosiahla vizuálna i funkčná degradácia takýchto lokalít. Dopravná infraštruktúra vyššie spomínaných lokalít nie je prispôsobená nárokom, ktoré by po výstavbe budov so štyrmi podlažiami vznikli. Vstavba objektov s vyššou podlažnosťou je v rozpore so záujmami obyvateľov žijúcich v predmetných lokalitách.

Samozrejme, že dôsledky by nezaťažili len danú lokalitu ale prejavili by sa na chode celého mesta.

 

Požiadavka  – v  ZaD ÚPN HSA Košice 2011 zosúladiť stav so skutočnosťou. Namiesto jednej nediferencovanej plochy málopodlažnej zástavby diferencovať medzi rodinnými a bytovými domami:

 

1.    Tam kde sú (a boli plánované) rodinné domy definovať „obytné plochy rodinných domov“  (podľa ods. (3) §43b zákona číslo 50/1976 Zb.).

2.   Tam kde sú málopodlažné bytové domy a iné budovy – „málopodlažná zástavba.“ „obytné plochy pre bytové domy“ (podľa ods. (2) §43b zákona číslo 50/1976 Zb.)


 

 

podpis

 

___________________________________________________________________________________________________
"Nový" návrh zmien používa "fintu" - je stručnejší a nevysvetľuje - preto sme predložili túto novú požiadavku. Pôvodný návrh a jeho "zdôvodnenie" tu: https://uzemnyplan-kosice.webnode.sk/news/funkcia/

 

Toto je vzor - bez právnej záruky - každý sa môže rozhodnúť ako ho upraví....
Podať treba na pošte do 17.06.2012 alebo priamo na podateľňu Magistrátu 18.06.2012
Sme aj na facebooku - ak sa prihlásite budete mať viac info:

https://www.facebook.com/pages/ÚZEMNÝ-PLÁN-KOŠICE-plán-alebo-chaos/295862007100428