Návrh pripomienok k Návrhom zmien a doplnkov územného plánu HSA Košice pre lokalitu Terasa (Košická alternatíva).

14.11.2011 01:30

https://www.facebook.com/pages/Košická-alternatíva/304363766260053


Vase meno, ulica, PSČ a mesto:
__________________________________________________________________

 

Mesto Košice
Referát Útvar hlavného architekta
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vec: Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice

Lokalita 14.2 – Ihriská na Popradskej

A, ihrisko - Popradská ul. x Hronská ul.:
Som proti návrhu v ÚPN HSA Košice.
Žiadam ponechať súčasný stav. Jedná sa o posledné ihrisko s atletickým oválom vyznačené v ÚPN v MČ Košice – Západ so cca 40 000 obyvateľmi. V MČ je minimálny počet sportových plôch i napriek tomu, že každým rokom športuje viac a a viac ľudi.

B, ihrisko – Popradská ul. x Šafárikovaá ul.
Nesúhlasím s návrhom
Žiadam o zmenu na plochu športovorekreačného vyššieho vybavenia alebo plochy zotavenia a rekreácie.

Lokalita 14.3 – Magistrát mesta Košice
Nesúhlasím s návrhom. 
Navrhujem plochu zadefinovať ako plochu verejnej zelene. Zároveň žiadam o vypracovanie generelu zelene a vypracovanie Územného plánu mesta Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 700 z roku 2001.

Lokalita 14.4 – Toryská
Nesúhlasím s návrhom. 
Navrhujem plochu zadefinovať ako plochu verejnej zelene. Zároveň žiadam o vypracovanie generelu zelene a vypracovanie Územného plánu mesta Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 700 z roku 2001.

 

*************************************************************************************************

Viac info aj na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/ÚZEMNÝ-PLÁN-KOŠICE-plán-alebo-chaos/295862007100428