Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2013 – zmeny č. 86-94

07.01.2014 17:57

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com

 

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

sekretariatprimatora@kosice.sk , primator@kosice.sk , uhamke@kosice.skmatus.cloviecek@kosice.sk

 

 

Košice, 07.01.2014

 

 

 

Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2013 – zmeny č. 86-94 - návrh na prerokovanie – pripomienky.

 

 

MESTO KOŠICE

zmena č.

názov lokality výkres č.

86

CELÉ ÚZEMIE HSA


STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ (01.08.2004; 01.07.2006; 01.11.2011; pripravuje komplexná revízia) definuje:

 

1.      Historické jadro kmp 0,05 ;

2.      CMO (vnútorný okruh) kmp 0,3

3.      Širšie centrum mesta (stredný okruh) kmp 0,8

4.      Lokálne centrá (v MČ) kmp 0,6

5.      Osobitne definované zóny (napr. verejné parkoviská, obchodné centrá...) kmp0,7

6.      Ostatné územie mesta 1,0 ostatné územie, prevládajúce hodnotenie – zhodnotenie dopravnej prístupnosti

 

Naproti tomu „Návrh ZaD ÚPNHSA Košice“ reguluje

1.      historické jadro kmp 0,05

2.      centrálnu mestskú oblasť (CMO) kmp 0,3

3.      širšie centrum mesta kmp 0,8

4.      Ostatné územie mesta 1,0

 

Nevedno prečo lokálne centrá kmp 0,6 a osobitne definované zóny kmp0,7  nereguluje.... (V Košiciach nie sú ?)

 

STN má odporúčajúci charakter. Takto vypočítané základné počty parkovacích stojísk by mali byť najmä v centrálnej mestskej zóne a v zónach s vyššou vybavenosťou overené aj konkrétnym dopravno-inžinierskym prieskumom a výpočtom na základe miestnych podmienok, reálnej možnej zástupnosti parkovísk, podmienok dopravy a parkovacej politiky mesta.
  
Návrh sa neodvoláva na konkrétny dopravno-inžinierskym prieskumom ani na výpočet na základe miestnych podmienok - o parkovaciu politiku mesta nehovoriac.

Spracovaný dokument nerešpektuje reálnu obslužnosť regulovaných území a – napriek tomu, že je to návrh, týkajúci sa celého mesta – rieši len historické centrum a jeho najbližšie okolie.
 

Preto žiadam uvedenú zmenu nezapracovať do ÚPN HSA Košice

 

MESTSKÁ ČASŤ JUH

zmena č.

názov lokality výkresy č.

87

RASTISLAVOVA 3/1

 

Pripomienka – navrhovaná  zmena nie je vyvolaná zmenou podmienok a nezodpovedá meradlu ÚPNHSA...

 

MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD

zmena č.

názov lokality výkres č.

88

NOVÁ TERASA 3/2

Pripomienka – návrh nerieši dopravné prepojenie ani dopravnú obslužnosť územia. Spôsobí dopravné komplikácie aj na Triede SNP aj na Ondavskej - Vojenskej

Preto žiadam uvedenú zmenu nezapracovať do ÚPN HSA Košice

MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD

zmena č.

názov lokality výkres č.

89

POVAŽSKÁ 3/3

1.      Platný ÚPN počíta s funkciou občianska vybavenosť (prechodné bývanie – ubytovňa FNsP LP).

2.      navrhovaná zmena nezohľadňuje súčasnú kritickú situáciu v statickej doprave v lokalite.

3.      navrhovaná zmena vôbec neskúma dopady na širšie okolie mimo územia internátov – ubytovní.

4.      navrhovaná zmena zhorší situáciu v statickej doprave v lokalite

5.      navrhovaná zmena nerešpektuje záujem občanov lokality, len požiadavku investora využívať jestvujúci objekt na parcele č.1949/14 pre funkciu bývania s občianskou vybavenosťou. Funkčná regulácia – druhy funkčného využitia - bývanie v bytových domoch, ubytovanie, administratíva, verejná správa, občianska vybavenosť , nájomné podnikateľské priestory

 

Pretože návrh nerešpektuje záujem občanov lokality, len požiadavku investora a jeho realizácia by viedla ku zhoršeniu životných podmienok občanov žiadam, aby ostala zachované pôvodné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - lokalitu využívať ako plochu funkcií občianskej vybavenostiFunkčná regulácia – funkčné využitie Určené, ubytovanie

 

MESTSKÁ ČASŤ SEVER

zmena č.

názov lokality výkres č.

91

BAŇA BANKOV II 3/5

Na požiadanie vlastníka pozemku návrh rieši len jednu parcelu. 
Primerane meradlu ÚPN HSA by bolo potrebné riešiť pás územia medzi cestou a záhradami.

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ SEVER

zmena č.

názov lokality výkres č.

93

PARK PRED POLIKLNIKOU SEVER 3/7

 

V návrhu sa o.i. uvádza

93.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch*

Funkčná regulácia – druhy funkčného využitia

určené

verejná zeleň

verejný park

prípustné (doplnkové)

žiadne

žiadne

neprípustné

akékoľvek budovy

Priestorová regulácia pre zastavanú časť

plocha je nezastaviteľnou plochou

*regulatívy uvedené v tabuľke sa nevzťahujú na pozemky v parku budovami už zastavané.

Pripomienka:
Poznámka pod tabuľkou: žiadam do ÚPN HSA Košice uviesť:
*regulatívy uvedené v tabuľke sa nevzťahujú na pozemok v parku budovou už zastavaný so zachovaním jej pôvodnej funkcie
(Tabuľka 93.2 sa javí byť trochu zvláštna)

 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

 

 

 Prijatie tohoto mailu prosím potvrdiť mailom 

kópia

Ing. arch. Vladimír Debnár
vdebnar@inmail.sk 

ARCHIKON

Ing. arch. Ján Sekan

sekan.jan@gmail.com

 

Na vedomie vybrané médiá