VZOR Popradska Hronska

20.11.2011 14:44

VZOR Popradska Hronska.doc (25 kB)

 

 

(VZOR)

 

(Meno Priezvisko, adresa)

 

Mesto Košice
Útvar hlavného architekta mesta Košice
Magistrát mesta Košice
Tr. SNP, 48/A
040 11 Košice

 

 

 

Košice, 20.11.2011

 

 

Pripomienky k Zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice 2011, Lokalita 14.2

Ihriská na Popradskej – (ihrisko Športového gymnázia – Popradská x Hronská)

 

V lokalite je navrhnutá zmena ihriska na plochu zmiešanej funkcie športu a vybavenosti. Týmto krokom bude umožnená výstavba budov, aj reštaurácie príp. obchodov. Zámer nevylučuje ani výstavbu penziónu, resp. podobného objektu.

         

S predloženým návrhom nesúhlasím:

          – návrh umožňuje výstavbu na ploche ihriska, čo povedie k likvidácii športoviska,  zahusteniu zástavby a zároveň aj k zníženiu kvality života na okolitých uliciach,

          – výstavba budov povedie k zvýšeniu dopravného zaťaženia lokality, na ktorú neboli okolité cestné komunikácie navrhnuté,

          – výstavba budov so sebou prináša aj potrebu parkovacích miest, na ktoré nie je v danej lokalite dostatok priestoru, resp by bola možná len zabratím plochy pre šport.

          Športová vybavenosť sídliska Nové mesto bola v čase projektovania sídliska navrhnutá veľkoryso a pre širokú verejnosť. Na každý obytný okrsok (Luník) pripadlo jedno ihrisko s atletickým oválom, prípadne aj s ďalším vybavením.

      

    Preto žiadam:

          – plochu ihriska na Luníku II ponechať v územnom pláne ako plochu športovej vybavenosti.

 

 

 

 

(podpis)

 

____________________________________________________________________________________________________

 

AK MÁTE MOŽNOSŤ, PRIHLÁSTE SA, PROSÍME NA FACEBOOKU  https://www.facebook.com/event.php?eid=241619285899734