Výstupy a návrhy diskusie pracovných skupín k aktualizácii PHSR mesta Košice na roky 2015 – 2020 (2025)

05.02.2015 20:19

materiál zverejnený na základe infožiadosti Magistrátom mesta Košice


Výstupy  a návrhy diskusie pracovných skupín k aktualizácii PHSR mesta Košice na roky 2015 – 2020 (2025)

 

Pracovné skupiny diskutovali aktuálnosť doteraz platného dokumentu PHSR na roky 2009 – 2015, vyjadrovali sa k návrhu stratégie (do úrovne navrhovanej vízie, cieľov a opatrení), ktoré ako návrh Stratégie rozvoja mesta boli zverejnené na širšiu komunikáciu a súčasne navrhovali a diskutovali návrh činností/aktivít/zásad pre plnenie navrhovaných cieľov a opatrení, ktoré budú predmetom tvorby akčného plánu 2015 – 2017.

Výstupmi diskusii bol návrh stratégie, ktorý je ďalej širšie komunikovaný, ako aj návrh nasledovných činností a aktivít, ktorý sa v súčasnosti na základe komunikácie dopĺňa:

 

Košice -  mesto pracovných príležitostí

Posilnenie činností mesta:

 

·         posilniť odbornú kapacitu mesta pre získavanie nových investícií na území mesta Košice

  -    vytvoriť komunikačnú platformu/komisiu/poradný orgánu primátora  zahrňujúci

       zástupcov veľkých podnikov na území mesta a ďalších odborníkov v tejto oblasti

  -  posilniť manažment získavania nových investícií dostatočnú (odbornú kapacitu    internú alebo externú, zadefinovať činnosti...)

    

·         vypracovať systém podpory investorov pri vstupe do mesta

-       vypracovať zásady využívania nástrojov mesta pre pomoc (finančné, legislatívne, daňové, administratívne,...)

-       poskytovať služby šité na mieru investorom

 

Marketing:

 

 • budovať imidž mesta ako výskumno-vývojového prostredia
 • identifikovať oblasti odvetvovej konvergencie v meste
 • vytvoriť aktualizované trhovo-informačné spravodajstvo
 • podporovať pravidelné medzinárodné investičné podujatia (typu Košice Invest)
 • vytvárať propagačné materiály typu Guide to investment in Kosice
 • v spolupráci s VIA a KSK spracovať projekt košického metropolitného regiónu pre uchádzanie sa o členstvo v  sieti Európskych metropolitných regiónov – METREX  pre zvýšenie atraktívnosti mesta Košice a jeho okolia, z hľadiska prílevu investícií

 

Partnerstvá:

 

 • dobudovať subjekt, ktorý bude garantom programu rozvoja kreatívnej ekonomiky, koordinácie aktivít v meste, sieťovania aktérov, monitoringu a evaluácie programu

·         zapojiť verejnosť do sféry kreatívneho priemyslu

·         vybudovať základňu dobrovoľníkov pracujúcich a pôsobiacich v kreatívnych odvetviach regiónu

·         zbierať, vyhodnocovať a prezentovať informácie pre rozvoj kreatívneho priemyslu

 • vytvoriť systém na podporu rozvoja talentu a zručností, ktorý  funguje ako vyhľadávač pre (podnikateľský) talent (vzdelávanie, poradenstvo, spolupráca so školami a pod.)

 

·         rekonštruovať a upraviť priestory pre kreatívne centrá vrátane doplnkových služieb

·         vybaviť centrá  (napr. pre organizáciu podujatí, pre interaktívne média a pod.)

·         vytvoriť co-workingové pracovné priestory a samostatné štúdiá pre krátkodobé aj dlhodobé využívanie

·         vytvoriť priestory na prezentáciu kreatívnej tvorby

 

Služby pre podporu podnikania:

 

·         zriadiť službu pre vyhľadávanie relevantných partnerov pre start-up firmy a malých a stredných podnikateľov

·         poskytovať právne poradenstvo v otázkach duševného vlastníctva

·         poskytovať pomoc pri získavaní kapitálu pre jednotlivcov a spoločnosti na podporu projektov

·         zriadiť otvorený ateliér s online platformou pre spoluprácu pri tvorbe nápadov a poradenstvo

·         vytvoriť kreatívne inkubátory a akcelerátory

·         zriadiť odborné poradenstvo pre využitie digitálnych technológii

·         zaviesť uvádzací program pre nových ľudí z kreatívnych odvetví prichádzajúcich do mesta

 

Košice – bezpečné mesto

 

Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste:

 

·         Pripraviť a realizovať edukačný program

-            organizovať prednáškovú činnosť štátnej a mestskej polície

-            inovovať a realizovať dlhodobé výchovno-vzdelávacie programy v spolupráci so školami (prevencia kriminality mladistvých, drogová prevencia )

-            organizovať kurzy (sebaobrany – fyzickej a nefyzickej)

-            v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie realizovať edukačnú činnosť u marginalizovaných skupín obyvateľstva s cieľom znížiť sociálno-patologické javy a tým celkovú trestnú činnosť

 

·         Realizovať osvetové a propagačné aktivity

-            usporiadať výstavy a dni otvorených dverí ukazujúce možné trestné činnosti, spôsob ich prevedenia a ako im predchádzať, resp. na ne reagovať

-            propagovať možnosti ako sa zapojiť do ochrany zdravia a majetku (budovaním dôvery, spolupráce a možností ohlasovania a pod.)

-            oceňovať  “statočných” občanov (podpora občianskej statočnosti)

 

Činnosti mestskej polície:

 

·         Aktívne využívať sledovacie kamery/kamerový systém :

-          zaviesť sledovanie kamerového systému (fyzicky) 24 hodín denne

-          doplniť nové kamery

-          využívať kamery aj iných zložiek polícií pri rovnakom protokole

-          pripájať verejné inštitúcie a komerčné subjekty na Pult centrálnej ochrany

 

·         Personálne a odborne dobudovať kapacitu mestskej polície

 

-          zintenzívniť hliadky (viac mestských policajtov) na území mesta s dôrazom na rizikové miesta/lokality/ulice

-          vzdelávať príslušníkov MsP, realizovať výmeny skúseností  s inými mestskými políciami na Slovensku a v zahraničí,

-          realizovať výcvik príslušníkov MsP, tzv. preventistov   k zamedzovaniu protispoločenskej činnosti v spolupráci s PZ SR 

 

 

Verejné osvetlenie:

 

·         Modernizovať existujúce osvetlenie a doplniť chýbajúce verejné osvetlenie v spolupráci s MČ mesta Košice s cieľom zvýšiť bezpečnosť, ako aj energetickú efektívnosť 

-          spracovať pasport, na ktorých miestach a čo je potrebné zlepšiť z pohľadu rizikovosti/bezpečnosti

-          vypracovať projekty na modernizáciu a doplnenie osvetlenia a realizovať vybrané projekty

 

Mimoriadne udalosti:

 

·         podieľať sa na vytváraní databázy jednotného informačného systému vyhodnocovania následkov mimoriadnych udalostí

·         podieľať sa na vytváraní databázy subjektov využiteľných pri riešení následkov mimoriadnych udalostí a krízových stavov

·         vypracovať metodiky riadenia a postupu pri výkone záchranných prác po vzniku mimoriadnych udalostí vyplývajúcich zo záverov „Analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území mesta Košice“ a jeho širšom okolí

·         skvalitniť všetky druhy odborného zabezpečenia evakuácie a zabezpečiť odbornú pripravenosť personálu pre činnosť evakuačných zariadení

·         zaistiť rýchle a operatívne vyrozumievanie osôb a zložiek krízového riadenia a včasné varovanie obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom v prípade mimoriadnych udalostí a krízových situácií

·         rozvíjať spoluprácu s cezhraničnými partnermi, ako aj  krajinami Európskej únie v oblasti prevencie, pripravenosti a rýchleho reagovania na závažné mimoriadne udalosti, ako i riešenie humanitárnej pomoci, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania prostredníctvom projektov EÚ zameraných na uvedené oblasti

·         podnetnými návrhmi sa podieľať na dobudovaní Integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike s cieľom zabezpečiť kvalitnú koordináciu činnosti jeho účastníkov a jednotlivých zložiek pri poskytovaní pomoci obyvateľstvu po vzniku mimoriadnych udalostí a krízových situácií

 

Činnosti záchranných zložiek:

 

·         zabezpečiť priechodnosť všetkých komunikácií na území mesta na zásah záchranných, požiarnych a policajných zložiek (riešenie spolu s časťou Doprava)

·         doplniť vybavenosť jednotiek civilnej ochrany mesta, síl a prostriedkov zaradených (určených) na podporu krízového riadenia

·         rozvíjať spoluprácu s  právnickými osobami a fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, dobrovoľníckymi organizáciami,  ktoré v rámci svojej pôsobnosti sú činné v prípadoch mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie pri záchranných prácach

·         aktívne pristupovať k vzdelávacím, materiálnym požiadavkám dobrovoľníckych organizácií činných pri preventívnych činnostiach v oblasti ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a pri záchranných prácach po vzniku mimoriadnej udalosti

·         zabezpečiť prepojiteľnosť komunikačných systémov a tým zvýšiť účinnosť a lepšiu koordináciu všetkých zúčastnených záchranných zložiek (napr. monitoring GPS záchranných zložiek pri mimoriadnych situáciách a pod.)

·         doplniť v meste identifikačné prvky zlepšujúce orientáciu záchranných zložiek na celom území mesta (číslovanie stĺpov verejného osvetlenia, osadením kilometrovníkov na bežeckých a cykloturistických trasách, pomenovanie a označenie výrazných prvkov v mestskej krajine atď.)

 

Informovanosť a povedomie verejnosti:

 

·         realizovať informačné a osvetové kampane

·         nepretržite aktualizovať web-stránky CO mesta Košice, vytvoriť informačné brožúry, letáky a systém  SMS-správ s informáciami  ako sa ochrániť v čase zvláštnych a mimoriadnych udalostí

 

Adaptovanie sa na dopady zmeny klímy:

 

·      vypracovať adaptačnú stratégiu

·      realizovať vybrané adaptačné opatrenia

·      pripraviť podmienky pre zapojenie obyvateľstva do adaptačných procesov

·      implementovať do územného plánu regulatívy podporujúce adaptáciu na nepriaznivé dopady klímy na územie mesta

 

 

Košice – mesto kvalitnej dopravy

 

Dopravná infraštruktúra, vybavenie, značenie:

·         chrániť územnú rezervu pre trasu rýchlostnej cesty R2 v celom rozsahu – východný obchvat mesta pre odklonenie tranzitnej dopravy z komunikačnej siete mesta

·         chrániť koridory pre trasy diaľničných privádzačov

·         chrániť koridory pre trasy obchvatových komunikácií pre ukľudnenie dopravy v zastavanom území

·         pripravovať zámery, dopravno technické štúdie dopravných stavieb v zmysle Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice

·         rešpektovať stavby komunikácií a ich križovatiek v zmysle Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice

·         Rekonštruovať cesty pre zvýšenie rýchlosti prejazdu

·         Dobudovať a rekonštruovať chodníky

·         Sanovať poškodené mosty a lávky pre peších

·         Modernizovať križovatky a signalizačné zariadenia križovatiek, pre zvýšenie plynulosti prejazdu

·         Modernizovať dopravné vybavenie a značenie s cieľom pružnej regulácie rýchlosti

-            modernizovať svetelne signalizované prechody pre chodcov a doplniť ich o zvukovým signálom pre nepočujúcich

-            zabezpečiť prioritne na samostatných prechodoch pre peších dostatočné osvetlenie vo večerných a nočných hodinách

 

Bezbariérovosť v doprave:

 

·         zvýšiť počet bezbariérových prostriedkov VOD

·         upraviť bezbariérovo a v dostatočnej šírke nástupné ostrovčeky MHD,

·         križovanie peších chodníkov a komunikácií opatriť prvkami pre nevidiacich a osoby telesným postihnutím,

·         rekonštruovať svetelne riadené križovatky tak, aby boli opatrené zvukovým signálom pre nepočujúcich,

·         osadiť bezpečnostné prvky pre hendikepovaných (výstražné pruhy navádzacie pásy, označenie nebezpečných zón, varovné pásy)

·         .....

 

Parkovanie:  

 

·         Koncepcia parkovania (pripravená pre schvaľovanie)

·         vytvoriť podmienky pre vybudovanie poschodových a podzemných parkovísk na území mesta (územie, pozemky, daňové nástroje pre potenciálnych investorov...)  

 

Integrovaný dopravný systém:

 

·         zosúladiť cestovné poriadky všetkých druhov verejnej osobnej dopravy 

·         vytvoriť prestupné terminály integrovanej dopravy

·         združovať zastávky MHD a SAD do priestorov križovatiek hlavných prestupných bodov tak, aby bol minimalizovaný pohyb cestujúcich

 

MHD:

 

·         obnoviť vozový park DPMK ekologickými hromadnými dopravnými prostriedkami a vybudovať príslušnú infraštruktúru pre ich prevádzkovanie

·         zmenou organizácie dopravy vytvárať nové km vyhradených bus pruhov pre preferenciu MHD

·         dobudovať chýbajúce trasy električkových tratí

·         modernizovať prostriedky MHD (wifi, elektronický informačný systém a pod.)

·         modernizovať zastávky MHD (ochrana pred slnkom a dažďom,  estetizácia...)

·         optimalizovať linkové vedenia a frekvenciu spojov z hľadiska klienta

 

Cyklodoprava:  

 

·         vypracovať hlavné ciele rozvoja cyklodopravy v rámci spracovania Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice

·         vybudovať cyklo cesty v procese začatej projekčnej prípravy (vybratých na základe kritérií)

·         vypracovať štúdie cyklocestičiek a realizovať projekčnú a realizačnú prípravu stavieb

·         prispôsobiť režim VOD a IAD, ústretovo pre cyklodopravu  a vytvorenie tichých zón pre cyklodopravu

·         navrhovať nové prvky cyklodopravy

·         spolupodieľať sa so združeniami cyklistov na propagácii vzájomného rešpektovania sa a tolerancie vodičov, peších a cyklistov

·         pripravovať zmeny organizácie dopravy s preferenciou cyklodopravy aj formou zjednosmerňovania ulíc mesta

·         realizovať osadenie náučných a smerových info tabúľ na cyklotrasách

·         realizovať info kampane pre zvyšovanie povedomia cyklistov a všetkých účastníkov  dopravy

 

 

Košice – sociálne mesto

 

Nájomné bývanie:

 

·         rekonštruovať existujúci bytový fond, resp.  vystavať nové mestské nájomné byty ako štartovacie byty pre nízkopríjmovú skupinu jednotlivcov a rodín

·         aktualizovať politiku prideľovania bytov tak, aby proces prideľovania zohľadňoval možnosti riešenia bytovej situácie podľa vopred stanovených kritérií transparentne a bez prieťahov

 

Nízkoštandardné bývanie:

 

·         obnoviť bytové domy, resp. stavať náhradné byty, ktoré budú slúžiť na poskytovanie bývania pre nájomníkov z reštituovaných bytov, resp. iným cieľovým skupinám

·         likvidovať nelegálne osady a nevyhovujúce život ohrozujúce bytové jednotky

·         realizovať projekt „Výstavba nájomných bytov – Luník IX“

 

Zariadenia pre umiestnenie detí do 3 rokov:

 

·         vytvoriť mechanizmus podpory zariadení pre deti do 3 rokov prevádzkovaných neverejnými poskytovateľmi

·         v prípade potreby rozšíriť existujúce mestské materské školy o poskytovanie služieb pre deti do 3 rokov

 

Sociálne služby:

 

·         zaviesť a podporiť ďalšie terénne sociálne služby (napr. odľahčovacia služba, 24 hod. opatrovateľská služba a pod.)

·         prehodnotiť cenovú politiku terénnych a ambulantných služieb

·         zriadiť denné centrá (príp. transformovať kluby dôchodcov a pod.)

·         účinne propagovať ponuku sociálnych služieb

·         poskytovať sociálne poradenstvo (najmä cez Psychosociálne centrum mesta Košice, MČ a pod.)

·         realizovať výchovnovzdelávacie plány zamerané na rómskych rodičov, u ktorých hrozí odobratie dieťaťa, resp. u ktorých už k odobratiu dieťaťa došlo (plány realizované v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi Magistrátu mesta Košice a Komunitným centrom na Luníku IX). (najmä cez Psychosociálne centrum mesta Košice,  a pod.)

·         pripraviť podmienky pre vybudovanie moderného komplexu pre seniorov so všetkými potrebnými službami a možnosťami aktívneho a plnohodnotného trávenia voľného času

·         prehodnotiť činnosť existujúcich zariadení opatrovateľskej služby tak, aby boli jednotlivé ZOS špecializované podľa diagnóz klientov 

·         transformovať „Stredisko sociálnej pomoci“ na stredisko špecializujúce sa na poskytovanie celého spektra sociálnych služieb

·         podporiť „Zariadenie núdzového bývania” ako organizačnú súčasť Psychosociálneho centra  mesta Košice

 

Debarierizácia:

 

·         v spolupráci s dotknutými subjektmi realizovať pasportizáciu a monitoring bariér na verejných priestranstvách a vo verejne dostupných budovách

·         pripraviť technickú dokumentáciu na odstraňovanie bariér, pripraviť a realizovať projekty pre získanie externých zdrojov na zabezpečenie  bezbariérového mesta

 • vypracovať projekt „Košice - mesto bez bariér“ ako súčasť projektu „Debarierizácia Slovenska pre tretie tisícročie – základ integrácie občanov so zdravotným postihnutím“)

 

Koordinácie poskytovania sociálnych služieb:  

 

·         aktualizovať „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice“

·         vytvoriť komunikačnú platformu pre užšiu spoluprácu všetkých verejných i neverejných poskytovateľov na území mesta

·         zefektívniť proces komunitného plánovania zavedením participatívneho plánovania v spolupráci s MČ a ostatnými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta

 • vypracovať „Manuál pre komunikáciu mesta v sociálnej oblasti“ (s občanmi, MČ, poskytovateľmi sociálnych služieb, verejnosťou, sociálnymi partnermi)
 • zaviesť manažérstvo kvality v zmysle platného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Košice

 

Služby zdravotne postihnutým občanom na trhu práce.

 

 • zriadiť „Agentúru podporovaného zamestnávania pre osoby so zdravotným postihnutím ako organizačnú súčasť Psychosociálneho centra
 • zriadiť „chránenú dielňu, resp. chránené pracovisko“ pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím ako organizačnú súčasť Psychosociálneho centra,

 

Sociálne poradenstvo a prevencia.

 

 • skvalitniť a rozšíriť  ponuku služieb Psychosociálneho centra mesta Košice najmä v oblasti realizácie výchovno-vzdelávacích programov pre sociálne neprispôsobivé rodiny s ohrozením odňatia detí v rámci sociálnej kurately podľa potrieb

·         realizovať preventívne aktivity pre vznik sociálno patologických javov v rodinách

 

Terénna sociálna práca a komunitné činností:

 

 • rozšíriť a dobudovať existujúce komunitné centrum  na Luníku IX tak, aby boli vytvorené podmienky na realizáciu širokého spektra činností podľa potrieb komunity
 • zvýšiť počet terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov
 • realizovať vzdelávacie tréningy pre terénnych sociálnych pracovníkov pre zlepšenie kvality a profesionality terénnych sociálnych služieb poskytovaných mestom
 • pripraviť a realizovať projekty v oblasti terénnej sociálnej služby a komunitnej práce

·         podporiť zabezpečovanie a koordináciu aktivít pre výkon príležitostných prác pre mesto Košice  v spolupráci s mestskými podnikmi a komunitnými centrami z lokality Luníka IX

 

 

Košice – mesto inovatívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania

 

Školská infraštruktúra:

·         spracovať stavebno-technický pasport budov a areálov základných a materských škôl

·         spracovať energetické audity budov MŠ a ZŠ

·         vypracovať plán komplexných rekonštrukcií budov a areálov škôl (výber priorít podľa kritérií napr. počet žiakov,  spotreba energií, havarijný stav....)

·         pripraviť stavebné projekty na rekonštrukciu škôl  a v rámci možností financovania začať rekonštruovať vybrané školy

·         rekonštruovať a postaviť nové športové  multifunkčné ihriská v areáloch škôl podľa spracovanej analýzy mesta

·         zriadiť jednu MŠ so športovým zameraním, tzv. športovú škôlku.

·         zrekonštruovať postupne do roku 2020 atletické ovály v areáloch ZŠ a sprístupniť ich po vyučovaní verejnosti,  pre obyvateľov príslušných mestských častí

·         realizovať a vyhodnotiť schválené projekty

 

Modernizácia MŠ a ZŠ:

·         zmapovať/ zanalyzovať stav moderného vybavenia a vypracovať plán vybavenosti/dovybavenia jazykových, odborných učební, laboratórií

·         vymeniť, doplniť a modernizovať základné vybavenie materských škôl.

·         pripraviť projekty pre modernizáciu vybavenia pre uchádzanie sa o externé zdroje EÚ, resp. iné dostupné finančné zdroje (výber priorít podľa kritérií napr. počet žiakov, výsledky monitoru....)

·         realizovať a vyhodnotiť schválené projekty

 

Inovácie vo výchovno – vzdelávacom procese:

 

 • vyškoliť pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania

·         testovať nové formy výchovy a vzdelávania (otvorené, vzorové hodiny, metodické dni, predmetové kluby)

·         vypracovať manuály (ako príručky a pomôcky) pre uplatnenie inovácií a inovatívnych foriem vzdelávania v spolupráci viacerých základných škôl

·         zaviesť inovované formy a metódy vzdelávania (ŠkVP, interné smernice škôl)

 

Výchovno-vzdelávací proces pre mimoriadne nadané deti:

 

·         optimalizovať systém na podchytenie talentovaných detí, systém vyhodnocovania štatistiky nadaných detí

·         vyškoliť kvalitných pedagógov/špecializovaných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania pre talentované deti

·         testovať nové formy výchovy a vzdelávania (otvorené, vzorové hodiny, metodické dni, predmetové kluby)

·         vybaviť vzdelávanie pre talentované deti modernou výchovno-vzdelávacou technikou

 

Integrácia, výchova a vzdelávanie narastajúceho počtu detí so zdravotným/mentálnym postihnutím, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s poruchami učenia:

 

·         zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

·         zriadiť nulté ročníky podľa výsledku testovania detí

·         vyškoliť kvalitných pedagógov/špecializovaných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania,

·         zamestnať ľudí so špeciálnymi profesiami (psychológ, sociálny pedagóg)

·         zamestnať asistentov pedagógov

·         debarierizovať prostredie škôl

·         testovať nové formy výchovy a vzdelávania (otvorené, vzorové hodiny, metodické dni, predmetové kluby)

·         vypracovať a zaviesť špecializované vzdelávacie programy (ŠkVP, interné smernice škôl)

·         vybaviť vzdelávanie modernou výchovno-vzdelávacou technikou

 

Výchova a vzdelávanie pre narastajúci počet detí v materských školách:

 

·         vyškoliť kvalitných pedagógov/špecializovaných pedagógov pre inovovanie foriem a metód vzdelávania

·         debarierizovať prostredie materských škôl

·         testovať nové formy výchovy a vzdelávania (otvorené, vzorové hodiny, metodické dni, predmetové kluby)

·         vypracovať manuály (ako príručky/pomôcky) pre zavedenie inovovaných foriem vzdelávania

·         vypracovať a zaviesť špecializované vzdelávacie programy (ŠkVP, interné smernice škôl)

·         vybaviť vzdelávanie modernou výchovno-vzdelávacou technikou

 

 

Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Ovzdušie/prašnosť v meste:

·         spracovať rozptylovú štúdiu vrátane opatrení na elimináciu emisnej a imisnej záťaže

·         pokračovať v ekologizácii verejnej dopravy

·         vytvoriť plán podpory elektromobility v meste Košice

·         spresniť/konkretizovať opatrenia na území mesta podľa štátneho Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v Košiciach

·         realizovať opatrenia  z oblasti „Doprava“, ktoré majú pozitívny dopad na skvalitňovanie ovzdušia v meste, najmä na znižovanie prašnosti

·         realizovať viac kosieb v jarnej a letnej sezóne, skrápanie ciest, odstraňovanie posypového materiálu z komunikácií,

·         likvidovať invázne druhy rastlín

·         vypracovať prieskum o vplyve znečisťujúcich látok v ovzduší na zdravie obyvateľstva a štúdiu dopadu prachových častíc na zdravie v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

·         zabezpečiť "monitorovací systém mesta" - podrobnejšie merania znečisťovania ovzdušia prachovými časticami PM10 a PM2,5 a zisťovanie ich pôvodu mobilnými meracími stanicami v spolupráci SHMÚ a RÚVZ

·         iniciovať zmenu legislatívnych právomocí obcí  ako orgánov ochrany ovzdušia v oblasti kontroly lokálnych kúrenísk (prevádzky jestvujúcich zdrojov)

 

 Environmentálne záťaže:

 

·         monitoring povrchových a podzemných vôd, skládkových plynov a monitoring topografie  sanovanej ekologickej záťaže TKO Myslava

·         rekultivácia environmentálnych záťaží na zeleň alebo stavebné pozemky, resp. pre ponuku disponibilných plôch pre podnikanie

 

Energetika: 

 

 • aktualizovať Koncepciu rozvoja mesta v oblasti energetiky z roku 2007

·         vypracovať energetický audit budov vo vlastníctve mesta

·         realizovať opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta

·         zhodnotiť potenciál a možnosti využívania obnoviteľných a alternatívnych  zdrojov energie na území mesta a v jeho okolí

 

Verejná zeleň:

 

·         realizovať aktivity v súlade so záväznými a relevantnými dokumentmi mesta (napr. MÚSES, UŠ Mestská zeleň Košice): pasport zelene, zoznam parciel pre náhradné výsadby, výsadba zelene najmä na „mladších“ sídliskách, revitalizácia plôch zelene v zastavaných častiach mesta, postupná výmena nevhodných druhov drevín napr. spôsobujúcich alergie a pod. podľa miesta/lokality výsadby)

·         určiť záväzné regulatívy ochrany a tvorby zelene vyplývajúce z relevantných dokumentov (napr. novelizovať VZN o ochrane a tvorbe zelene) a zabezpečiť "Koncepciu manažmentu krajiny" s cieľom optimalizácie nákladov na údržbu a zakladanie zelene

·         rekonštruovať a realizovať nové výsadby líniovej zelene vysokej a strednej etáže a stromoradí okolo komunikácií

·         využiť lokality s potenciálom pre zelené a oddychové plochy, či ochladzovacie parky: Za sladovňou, Pod Furčou, Vyšné Opátske – Heringeš, Borovicový lesík, Čičky, Wuppertálska ul., Popradská – Luník VII., Račí potok medzi baňou a bytovou zástavbou (aj pre realizáciu protipovodňových opatrení.)

·         spracovať, dôsledne realizovať   a kontrolovať plnenie Plánu náhradných výsadieb  na území mesta

·         pripraviť projekty pre tvorbu a revitalizáciu zelene na území mesta najmä s ohľadom budovania kostry ekologickej stability mesta

 

Odpadové hospodárstvo:

 

·         rozšíriť sieť zariadení na zber odpadu (zberný dvor, mechanizmy...)

·         vo vybraných lokalitách/častiach mesta/na sídliskách prehodnotiť možnosti (pilotný projekt) osadiť podzemné zberné nádoby na komunálny odpad (ochrana/prevencia pred vyberaním odpadov z kontajnerov a pred znečisťovaním územia mesta)

·         vytvoriť podmienky  pre výrobcov BaA (batérie a akumulátory) na zber použitých BaA, ktoré sú komunálnym odpadom a umožniť im zapojiť sa do systému zberu v meste

·         vyhodnocovať čistotu triedeného zberu vzhľadom na množstvo vyzbieraných surovín, na počet manipulácií a počet nádob pravidelne (napr. Q)

Negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov a územie mesta:

 

·         dopracovať hlukové mapy a realizovať opatrenia z nich vyplývajúce na zníženie hlučnosti v meste

·         vytvoriť a implementovať motivačné mechanizmy na predchádzanie vzniku čiernych skládok a zvýšenie zainteresovanosti občanov na čistote

·         odstraňovať staré vozidlá (vraky áut) z verených priestranstiev

·         odstraňovať ruderálne,  invázne  a alergénne druhy rastlín/vegetácie na území mesta (pozemkoch vo vlastníctve mesta)

·         dôsledne kontrolovať rekultiváciu výstavbou či rozkopávkami poškodených plôch

·         deratizovať obytné súbory, odstraňovať psie exkrementy a sanovať kadavery  na území mesta

·         včasným a častejším kosením zabrániť uvoľňovaniu peľov a znižovať množstvo komárov a kliešťov v porastoch

·         prijať opatrenia na zabezpečenie dostatočnej starostlivosti o pozemky všetkými majiteľmi pozemkov

 

Environmentálne povedomie:

 

·         vytvoriť mechanizmy zainteresovanosti obyvateľov na čistote mesta

·         iniciovať  a realizovať informačné kampane, pravidelné osvetové  aktivity (napr. Deň vody, Deň Zeme a pod.), informačné kampane pre obyvateľstvo na podporu zberu použitých batérií a akumulátorov

·         vytvoriť grantový systém s vyšpecifikovanými oblasťami ochrany a tvorby životného prostredia mesta

·         pripraviť a realizovať program prevencie znečisťovania územia mesta psími exkrementmi

·         iniciovať  a realizovať vzdelávacie aktivity v spolupráci pre deti a mládež so školami, ale aj pre dospelých občanov

·         vytvoriť na stránke  www.kosice.sk informácie pre občana – ODPADOVÝ MANUÁL, (základné pojmy a definície, povinnosti a práva občana a podnikateľa pri nakladaní s KO, sankcie za porušovanie predpisov, informácie o rozmiestnení VKK na celoročné upratovanie, informácie o  Zberných dvoroch, o BRKO a ďalšie)

Manažment ŽP:

 

·         zbierať a vyhodnocovať dáta, informácie o stave ŽP na jednom mieste

·         spracovať mapu hodnotenia ekosystémových služieb na území mesta (využitie výsledkov pilotného projektu OPENESS)

·         vytvoriť personálne a inštitucionálne kapacity, pre úlohu Mesta Košice ako lídra riadenia skvalitňovania stavu ŽP na území mesta

·         zaviesť  záväzné zásady a regulatívy M-ÚSES do ÚP mesta a rozhodovania mesta o využívaní územia mesta

·         vytvoriť mestské legislatívne nástroje na manažment kvality ŽP (VZN, regulatívy pri rozhodovaní, interné smernice....)

·         spracovanie evidencie plôch zelene a stromov (informačný systém o zeleni - ISoZ)

·         zaviesť systém starostlivosti o vybrané zložky/prvky ŽP s mestskými časťami

 

 

Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

 

Šport - infraštruktúra pre šport a oddych:

 

·          získanie titulu európske mesto športu 2016

·          pripraviť výstavbu Akvaparku

·          začať revitalizáciu nábrežia Hornádu

·          rekonštruovať kúpalisko ČH

·          udržovať a rozvíjať cykloturistické trasy

·          vyčistiť a udržiavať Jazero na vodné športy

·          rozvíjať prímestské parky v zmysle spracovaných štúdií Prímestský park Ťahanovce, Prímestský park Bankov (Periurban 2010) a lokalitu Čermeľ (vrátane detskej železničky)

·          sprístupniť a dovybaviť (atletické tartanové dráhy) ihriská pri ZŠ

·          vystavať outdoor fitnessové zariadenia vo vhodných lokalitách pre rôzne vekové skupiny a hendikepovaných

·          vytvoriť infraštruktúrne podmienky pre urbánne športy (joggingové dráhy, skate park, workout na ulici/ verejných priestranstvách....)

·          pripraviť podklady pre vybudovanie multifunkčnej haly (kapacita – 2000 ľudí)

·          rekonštruovať resp. vytvoriť multifunkčné centra voľného času pre deti a mládež

 

Kultúrna infraštruktúra:

 

·          rekonštruovať a digitalizovať  Archív mesta

·          rekonštruovať mestskú knižnicu pre mládež, a jej školské pobočky a doplniť knižničný fond

·          vybudovať ZOO ako kultúrno-vzdelávací areál

·          rekonštruovať (vytvárať) priestory pre sídliskovú kultúru

·          dobudovať kultúrne centrá (napr. Tabačka)

·          rekonštruovať a udržiavať kultúrno- historické pamiatky

·          rekonštruovať ZUŠ a vytvoriť centrá umeleckého vzdelávania

 

Podujatia a udalostí:

 

 • spoluorganizovať národné/ medzinárodné podujatia (MMM, Enduro, Majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, basketbalová Euroliga, volejbalová svetová liga, festival divadiel, Biela noc a pod).
 • spoluorganizovať tradičné (ako sú napr. Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák, Košická hudobná jar, Medzinárodný folklórny festival Cassovia folkfest...., podujatia pre rodiny s deťmi v prímestských zónach, turistické výlety, a ďalšie) a nové mestské alebo regionálne podujatia

 

Podpora neprofesionálnej kultúry:

 

·         realizovať podujatia prezentujúce miestnych umelcov i umelcov z iných miest a regiónov v rámci kultúrneho leta

·         vytvoriť podmienky pre organizáciu podujatí na sídliskách

·         nahradiť dotačný systém grantovým systémom na podporu profesionálnej aj neprofesionálnej kultúry

 

CR a destinačný manažment a :  

 

 • vytvoriť koncepciu rozvoja návštevnosti mesta
 • vytvoriť mestskú databázu dát (počet a charakter účastníkov, spokojnosť s kvalitou a kvantitou udalostí, počet a charakter udalostí, návštevnosť,.....)
 • vychovávať obecenstvo (vzdelávaco osvetové podujatia, workshopy, brožúry....)
 • zabezpečiť marketing podujatí
 • zosúlaďovať udalosti

 

Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie

 

Elektronické služby pre obyvateľov mesta:

 

·         aktívne využívanie hlavného informačného portálu mesta

·         aktívne využívanie City monitora

·         vytvoriť web kiosky na prístup verejnosti k informáciám a službám samosprávy

·         poskytovať poradenstvo na magistráte a na úrovni mestských častí

·         pripraviť a realizovať osvetovú kampaň

·         realizovať konferencie a semináre k elektronickým službám

 

Digitalizácia dát a ich sprístupnenie, komplexnosť disponibilných údajov:

 

·         kúpiť potrebné technologické vybavenie

·         vytvoriť portál pre prístup verejnosti k digitalizovaným údajom splňujúci bezpečnostné prvky

·         vyčleniť personálne kapacity na digitalizáciu dát

·         zbierať a aktualizovať dáta potrebné pre rozhodovacie procesy

·         zdieľať dáta medzi mestom, mestskými časťami a mestským podnikmi, ako aj štátnou správou

·         integrovať sa na dostupné externé systémy a centrálne registre

 

Kapacita samosprávy pre využívanie IKT:

 

·         prispôsobiť príslušné VZN Mesta Košice pre elektronickú komunikáciu

·         vydať smernicu pre používanie elektronickej komunikácie k novovytvoreným elektronickým službám

·         uskutočniť audit potreby zvýšenia úrovne využívania IKT

·         zaviesť cielené a kontinuálne vzdelávanie pracovníkov mesta

·         zaviesť povinnosti využívať spoločné informačné systémy (napr. GIS) v rozhodovacích procesoch.