Vzor - PRE OBYVATEĽOV LOKALITY SLOVENSÁ

16.11.2011 09:30

Pre obyvatelov lokality Slovenská.doc (37 kB)

 

VZOR

Meno Priezvisko, adresa

 

Mesto Košice
Útvar hlavného architekta mesta Košice
Magistrát mesta Košice
Tr. SNP, 48/A
040 11 Košice

 

Pripomienky k Zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011

Lokalita 3.2 – Slovenská–Hlinkova

V predloženej zmene ÚPN HSA je v predmetnej lokalite navrhnuté napojenie Slovenskej ulice na Odborársku ulicu a následne na križovatku Hlinkova–Odborárska–Vodárenská. V sprievodnej správe sa uvádza, že Slovenská ulica, ktorá je v súčasnosti slepá, má vhodnejšie technické parametre pre odvedenie dopravy ako v súčasnosti neprimerane zaťažená Odborárska ulica. Jej predĺžením a napojením na zbernú komunikáciu Hlinkova sa zlepšia dopravné pomery v lokalite a umožní sa kvalitnejší rozvoj východnej strany Slovenskej ulice, ktorá má stavebné pozemky s poddimenzovaným využitím.

S predloženým návrhom nesúhlasím z nasledujúcich dôvodov:

·              Slovenská ulica bola v 20. rokoch rozparcelovaná a navrhnutá ako obytná ulica. Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie je tu širšie, než na susedných uliciach Česká, Moravská a Svornosti rozparcelovaných v rovnakom období, avšak len z dôvodu prítomnosti priemyselných podnikov v minulosti – magnezitová továreň, Piloimpregna, ktoré boli už vtedy určené na vysťahovanie z lokality,

·              napojením ulice na nadradenú dopravnú infraštruktúru zo severnej strany sa zvýši dopravné zaťaženie na tejto ulici, konkrétne v spojnici Slovenská-Alvinczyho-Masarykova, resp. Svätoplukova, ktoré je už aj za súčasného stavu vysoké. Zvyšovanie najmä (ale nielen) nákladnej dopravy má za následok znižovanie kvality života v tejto oblasti, prípadné ďalšie zvýšenie môže mať za následok už aj materiálne škody na domoch i na telese cestnej komunikácie, ktoré nie je na funkciu zbernej komunikácie dimenzované konštrukčne ani šírkou,

·              navrhované napojenie ulíc sa nachádza v tesnej blízkosti nábrežia Hornádu, čo je lokalita s perspektívou rekreačného využitia na promenádu, cyklistickú a korčuliarsku cestičku, ako prepojenie centra mesta s rekreačným parkom Anička. V záujme toho je potrebné skôr ukľudňovanie, než rozvíjanie dopravy v lokalite.

·              navrhované napojenie má viesť v bezprostrednej blízkosti domu s adresou Ťahanovské riadky 91, v ktorom je umiestnený dom seniorov. Plánované napojenie a s ním spojené zvýšenie hustoty dopravy bude mať negatívne dopady na toto zariadenie a to najmä z hľadiska hlučnosti prašnosti,

·              priestor na severnom konci Slovenskej ulice, cez ktorý je navrhované napojenie, je v súčasnosti využívané ako obratisko autobusovej linky číslo 30,

·              lokalita Alvinczyho-Bellova má byť podľa prerokovávaného dokumentu premenená na zmiešanú funkciu občianskej vybavenosti, bývania, výroby a skladov, z čoho sa dá očakávať (v prípade schválenia) rapídny nárast dopravy v okolí Alvinczyho ulice. Investor zamýšľaného bytovo-administratívneho komplexu by mal predložiť zámer vyriešenia dynamickej aj statickej dopravy bez negatívnych vplyvov na existujúcu obytnú zástavbu a financovať všetky vyvolané investície.

 

Navrhujem preto:

·              vyradiť Slovenskú ulicu zo siete zberných komunikácií a v územnom pláne zrušiť plánované napojenie ulice na Odborársku a Hlinkovu ulicu, t.j. premietnuť súčasný stav,

·              výpadový, resp. prístupový ťah viesť alternatívne po Rampovej ulici, s mimoúrovňovým preklenutím železnice. Vytvorí sa tak napojenie na Severné nábrežie, ktoré je už v súčasnosti napojené mimoúrovňovo na Hlinkovu ulicu, a na Prešovskú cestu v smere na Sečovskú a Palackého.

 

Definícia málopodlažnej, viacpodlažnej a obytných plôch

V sprievodnej správe k zmenám a doplnkom ÚPN HSA je v bode číslo 4 uvedené nasledovné: „Pod plochami málopodlažnej zástavby sa rozumie zástavba do 4 nadzemných podlaží (teda prízemia a troch poschodí), pričom je možné, aby nad 4. podlažím bolo umiestnené podkrovie alebo ustúpené podlažie s maximálnou plochou 50% typického podlažia.“

S uvedenou formuláciou nesúhlasím, nakoľko:

·              je v nesúlade s §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z.,

·              je formulovaná účelovo v prospech developerov,

·              umožňuje developerovi výstavbu štvorpodlažných budov s podkrovím, resp. ustúpeným podlažím v lokalitách s prízemnou, resp. dvojpodlažnou zástavbou, čím sa dosiahne vizuálna i funkčná degradácia takýchto lokalít,

·              dopravná infraštruktúra vyššie spomínaných lokalít nie je prispôsobená nárokom, ktoré by po výstavbe obytných budov so štyrmi podlažiami vznikli,

·              výstavba objektov s vyššie spomínanou podlažnosťou je v rozpore so záujmami obyvateľov žijúcich v predmetných lokalitách.

Navrhujem preto:

·              zosúladiť vyššie uvedenú formuláciu s §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z. Namiesto formulácie „obytné plochy viacpodlažnej zástavby“ uviesť „obytné plochy pre bytové domy“ (podľa ods. (2) §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z.) a namiesto formulácie „obytné plochy nízkopodlažnej zástavby“ uviesť „obytné plochy pre rodinné domy“ (podľa ods. (3) §43b zákona číslo 50/1976 Zb. z.). Týmto preformulovaním budú vyriešené aj moje zvyšné pripomienky.

 

 

Košice DÁTUM                                                                                  PODPIS