Pripomienka a návrh k ZaD ÚPN HSA Košice 2011 v lokalite Slovenská-Hlinkova (VF)

10.11.2011 18:24

 

 

Odosielateľ

 

 

Mesto Košice
Útvar hlavného architekta mesta Košice
Magistrát mesta Košice
Tr. SNP, 48/A
040 11 Košice

 

 

Vec: Pripomienka a návrh k ZaD ÚPN HSA Košice 2011 v lokalite Slovenská-Hlinkova

 

Časť 1 - Pripomienka

Žiadam Vás o zapracovanie pripomienky k navrhovanému dopravnému prepojeniu obytnej zóny Slovenskej ulice a susediacich ulíc s magistrálou Hlinková a taktiež žiadam o zamietnutie tejto zmeny z nasledovných dôvodov:

1.       Slovenská ulica je prevažne obytnou zónou. Existujúce zaťaženie hlukom a exhalátmi, ktoré sú produkované zostávajúcimi priemyselnými a skladovými prevádzkami v lokalite a dopravou k týmto prevádzkam je na hranici únosnosti.

2.        Z lokality, ktorá je tak úzko prepojená s centrom mesta, parkom Anička a riekou Hornád, by ako z potenciálnej rekreačnej zóny mala byť tranzitná doprava vylúčená.

3.       Je reálne riziko, že lokalita Slovenská – Alvinczyho – Masarykova/Svätoplukova sa zmení na mestský tranzitný koridor pre časť dopravy, momentálne prúdiacu po hlavných mestských komunikáciách.

4.       Slovenská ulica nie je dimenzovaná na veľkú dopravnú záťaž individuálnej automobilovej a už vôbec nie nákladnej dopravy. Nachádzajú sa tam vstupy do brán a garáží prinajmenšom 40 rodinných domov a veľká časť ulice je lemovaná statickou dopravou, ktorá miestami bráni prejazdu dvoch vozidiel oproti sebe. Povrch cestnej komunikácie a inžinierske siete, ktoré sa tam nachádzajú, nie sú stavané na zvýšenú záťaž.

5.       Navrhovaná premena lokality Alvinczyho-Bellova z prerokovávaného dokumentu je na funkcie občianskej vybavenosti, bývania, výroby a skladov, z čoho sa dá očakávať (v prípade schválenia) rapídny nárast dopravy v okolí Alvinczyho ulice. Predpokladám, že dôvodom prepojenia Slovenskej ulice na Hlinkovu malo byť aj zabránenie možného dopravného kolapsu v uliciach Slovenskej jednoty, Masarykovej a Rampovej. Z toho vyplývajúci nárast dopravy na ulici Slovenská by mal za následok výrazné zhoršenie kvality bývania v obytnej lokalite Slovenská a priľahlých uliciach. Investor zamýšľaného komplexu bytovej a inej výstavby by mal predložiť zámer vyriešenia dopravy bez negatívnych vplyvov na existujúcu obytnú zástavbu. Jednu z možností riešenia uvádzam nižšie v časti Návrh.

Z vyššie uvedených dôvodov tiež považujem za nežiaduce, aby prepojenie Slovenskej ulice s Hlinkovou figurovalo v súčasnosti platnom Územnom pláne. Žiadam preto o premietnutie súčasného stavu, t.j. odstránenie zakreslenia plánovaného prepojenia Slovenskej a Hlinkovej ulice z Územného plánu.

 

Časť 2 – Návrh

Možné zvýšenie dopravného zaťaženia lokality Alvinczyho navrhujem riešiť jej prepojením s Rampovou ulicou, konkrétne podjazdom, prípadne nadjazdom ponad železnicu. Navrhované riešenie má tieto výhody:

1.       Dosiahne sa prepojenie až s dvoma magistrálami, na troch vyústeniach – pri Hypermarkete Tesco s Hlinkovou v oboch smeroch, a to bez nutnosti križovania, a tiež s Prešovskou v smere na Palackého.

2.       Dopravne sa zaťažia komunikácie Rampová a Severné nábrežie, ktoré sú šírkou lepšie dimenzované a nie sú v tesnej blízkosti takého počtu rodinných domov ako na Slovenskej ulici.

3.       Už dnes sa vo veľkej miere využíva železničné priecestie na Rampovej, toto využitie je však obmedzené veľkou dĺžkou čakania pri uzavretých závorách.

4.       Tak, ako sa uvádza aj v odôvodnení prepojenia Slovenská – Hlinkova, týmto návrhom sa pravdepodobnejšie dosiahne tento účel: „...zlepšia dopravné pomery v lokalite a umožní sa kvalitnejší rozvoj východnej strany Slovenskej ulice, ktorá má stavebné pozemky s poddimenzovaným využitím.“

5.       Prepojenie komunikácie cez železnicu sa môže realizovať v súčinnosti s premostením pre navrhovanú koľajovú trať integrovanej dopravy.

Iným možným riešením dopravy, ktorá sa úplne vyhne obytným zónam, je jej vedenie po priemyselných pozemkoch popri železnici, s pokračovaním po brehu Hornádu a jej napojenie na Hlinkovu v závere Slovenskej (pričom obytná časť Slovenskej by bola slepá).

 

Prosím Vás o vyjadrenie k mojej pripomienke a návrhu.

 

V Košiciach dátum

 

 

 

 

Odosielateľ

 


https://www.facebook.com/event.php?eid=278778972161387