Pozvánka na verejné prerokovanie návrhu ÚPN-HSA, Zmeny a doplnky 2016/2.

28.11.2016 16:00

Mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s prerokovaním návrhu Územného plánu hospodársko sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2. 
 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2, na ktorom bude podaný výklad riešenia, sa bude konať v budove Magistrátu Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice - miestnosť D310 dňa 28.11.2016 o 16.00 hod.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:
Zmena č.111: MČ Košice - Barca – lokalita Cyklocestička Barca - Šebastovce
Doplnenie novej trasy cyklocestičky medzi MČ – Barca a MČ – Šebastovce do výkresu č.7– Verejné dopravné vybavenie, v zmysle schválenej koncepcie „Stratégia dopravy a dopravných stavieb Mesta Košice".
Zmena č.112: MČ Košice - Barca – lokalita Hospodársky dvor Barca
Zmena funkčnej regulácie časti návrhovej polyfunkčnej plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia, výroby, skladov a stavebnej výroby na návrhovú obytnú plochu málopodlažnej zástavby. 
Zmena č.113: MČ Košice-Sever – lokalita Pod Bankovom 
Rozšírenie návrhovej obytnej plochy málopodlažnej zástavby, zaregulovanej v rámci ZaD 2015 o nové plochy na úkor plôch pôvodnej nezmenenej funkcie, existujúcej záhradkárskej lokality, existujúcej rekultivačnej zelene a plochy lesa, v zmysle overovacej štúdie. Potreba obstarať zmeny a doplnky ÚPN-Z Košice - Pod Bankovom. Potreba zohľadniť špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území v zmysle STN 730039.
Zmena č.114: Celé územie mesta. Umiestňovanie reklamných stavieb na území Mesta Košice.
Zapracovanie podmienok umiestňovania reklamy podľa návrhu ÚHA.

Zmena č.115: MČ Košice - Luník IX – Zmena zástavby na sídlisku Luník IX
Zmena funkčného využitia časti sídliska Luník IX na návrhovú obytnú plochu málopodlažnej zástavby má umožniť komunitnú svojpomocnú výstavbu obydlí.
Zmena č.117: MČ Košice - Sídlisko nad Jazerom – lokalita Labaš - Textilná
Zmena súčasnej územnej rezervy na funkciu umožňujúcu rozšírenie skladového areálu Labaš a potvrdenie existujúcej záhradkárskej lokality
Zmena č.118: MČ Košice - Juh – lokalita Obchodné centrum VŠA 
Zmena trasovania pešieho ťahu (korza) územím a úprava regulatívov.
Zmena č.120: Celé územie mesta - Úprava koncepcie zásobovania elektrickou energiou
Čiastkové zmeny výkresu č. 6 – Zásobovanie elektrickou energiou na základe odsúhlasených požiadaviek VSD, a.s.
Zmena č.121: Celé územie mesta – Zrušenie obmedzenia dĺžky dopr. prístupu pre rodinné domy.
Zrušenie regulatívu v časti C. Doprava, ods. 9 
Zmena č.122: Celé územie mesta – Zakreslenie geologických javov evidovaných na území mesta.
Zapracovanie digitálneho podkladu mapujúceho náchylnosť územia k svahovým deformáciám (podklad od ÚHA) a diferenciácia jednotlivých javov na aktívne, potenciálne a stabilizované na základe informácií od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Zmena č.123: MČ Košice - Barca – lokalita Priemyselný park Letisko
Rozšírenie návrhovej plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.

Ďalšie podrobnosti na stránke mesta:  https://kosice.sk/article.php?id=18348

 

SME AJ NA FACEBOOKU - TU